PKO TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

SFDR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Sustainable Finance Disclosure Regulation – dalej „SFDR”).

INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Strategia dotycząca wprowadzenia do działalności PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (PKO TFI) i zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Mając świadomość zagrożeń związanych z negatywnymi zmianami klimatu i środowiska, PKO TFI wraz z pozostałymi podmiotami Grupy PKO Banku Polskiego podejmuje działania nakierowane na rozwój gospodarki przez finansowanie inwestycji w nowe technologie, modernizowanie linii technologicznych oraz energooszczędne przedsięwzięcia. Wpływamy na postawy klientów, uczestnicząc w finansowaniu projektów proekologicznych, w tym wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych, proekologicznych technologii. Ponadto w ocenie PKO TFI szczególnie istotne w prowadzeniu działalności na rynku finansowym jest przestrzeganie zasady ostrożności w aspekcie społecznym.

Na bieżąco śledzimy publikowane informacje o postępujących zmianach klimatycznych wywołanych działalnością człowieka. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności ciążącej na przedsiębiorstwach w zakresie przestrzegania zobowiązań wynikających z Porozumienia Paryskiego. Jako największe detaliczne towarzystwo funduszy inwestycyjne w Polsce razem z PKO Bankiem Polskim chcemy wyznaczać trendy nie tylko w zakresie innowacyjnych produktów inwestycyjnych, ale również brać odpowiedzialność za wpływ swoich działań biznesowych, a w szczególności w zakresie podejmowanych decyzji inwestycyjnych na kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji.

Sukcesywnie wprowadzamy do naszej oferty produkty inwestycyjne uwzględniające aspekty społeczne i środowiskowe. W szczególności PKO TFI uruchomiło subfundusz PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny, którego aktywa są inwestowane w podmioty działające proekologicznie i mające pozytywny wpływ na społeczeństwo. Pierwsza wycena jednostek uczestnictwa tego subfunduszu miała miejsce 23 października 2019 roku.

Jednocześnie w 2021 roku utworzyliśmy fundusz PKO Energii Odnawialnej - fizan, który w formie funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych, inwestuje w infrastrukturę „zielonej energii”, w szczególności w farmy wiatrowe oraz fotowoltaiczne. Niezależnie, fundusz PKO VC – fizan wspiera społecznie odpowiedzialną pomysłowość, innowacyjność i rozwój polskich przedsiębiorstw i przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy dopiero rozpoczynają działalność i potrzebują środków na finansowanie inwestycji i nowych miejsc pracy.

Wszystkie te działania, wpisują się w politykę zrównoważonego rozwoju wyznaczoną i wspieraną przez rekomendacje, przepisy prawa i kierunkowe inicjatywy podejmowane w ramach Unii Europejskiej, a także w Polsce, w szczególności ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Zarządzanie ryzykiem związanym ze zrównoważoną działalnością

PKO TFI podjęło decyzję, aby w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej włączyć do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych zarządzanie ryzykiem związanym ze zrównoważoną działalnością rozumianą w szczególności jako ryzyko zdarzeń związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną lub ładem korporacyjnym. Decyzja ta stanowi jednocześnie wypełnienie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Rozporządzenie SFDR).

Zarządzanie ryzykiem związanym ze zrównoważoną działalnością pozostaje w PKO TFI integralną częścią procesu inwestycyjnego, jednakże w zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej może być włączone do procesu inwestycyjnego w różnym zakresie, w zależności od strategii inwestycyjnej danego portfela.

Aby prawidłowo zarządzać ryzykiem związanym ze zrównoważoną działalnością, PKO TFI przy dokonywaniu analizy fundamentalnej inwestycji uwzględniaj czynniki ESG {E – Środowisko (environmental), S – Społeczna odpowiedzialność (social responsibility),  G – Ład korporacyjny (corporate governance)}. W tym celu PKO TFI korzysta z określonych metodologii i baz danych zawierających dane dotyczące ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego pochodzących od wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych zajmujących się analizami, jak również przeprowadza stosowne analizy wewnętrzne w tym zakresie.

Zarządzanie ryzykiem związanym ze zrównoważoną działalnością opiera się w szczególności na analizie emitentów na poziomie krajowym (obligacje skarbowe, obligacje agencji rządowych oraz obligacje samorządowe) jak i korporacyjnym (obligacje korporacyjne oraz akcje).

W przypadku emitentów będących państwami, za wypełniające wymogi zrównoważonego rozwoju uznaje się instrumenty emitowane przez państwa należące do Unii Europejskiej lub OECD oraz instrumenty emitowane przez podmioty powiązane z tymi państwami (w tym jednostki samorządu terytorialnego czy agencje rządowe danego kraju np. w przypadku Polski BGK S.A., PFR S.A.) - wymóg ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności (S) oraz (G)) oraz sygnatariuszy bądź akceptujących Porozumienie Paryskie - wymóg środowiska (E).

Lista państw spełniających oba kryteria jest aktualizowana corocznie i w marcu 2021 roku obejmuje następujące kraje: Australia, Austria, Belgia, Kanada, Chile, Kolumbia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Islandia, Grecja, Włochy, Izrael, Irlandia, Japonia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Meksyk, Nowa Zelandia, Niderlandy, Norwegia, Polska, Portugalia, Korea Południowa, Słowacja, Słowenia, Hiszpania,  Szwecja, Szwajcaria, Wielka  Brytania oraz Stany Zjednoczone.

W przypadku oceny skali zaangażowania danej firmy w politykę zrównoważonego rozwoju („ESG rank”) oceniane są, w ramach poszczególnych kategorii ESG, między innymi takie czynniki jak:

Ochrona środowiska naturalnego:

 • unikanie i zmniejszanie zanieczyszczenia środowiska naturalnego,
 • łagodzenie negatywnych następstw zmian klimatycznych,
 • zrównoważona eksploatacja i ochrona wody i zasobów morskich,
 • nastawiona na ekologię i dbałość o środowisko naturalne utylizacja odpadów i produkcja energii, w tym energii elektrycznej.

Sprawy społeczne:

 • poszanowanie praw człowieka,
 • przestrzeganie powszechnie uznanych norm w zakresie prawa pracy (zakaz pracy wykonywanej przez dzieci i pracy przymusowej, brak dyskryminacji),
 • przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • uczciwe warunki pracy, różnorodność, możliwości szkoleń i rozwoju,
 • rozwój odpowiedzialny oraz społecznie i terytorialnie zrównoważony,
 • zmiany struktury gospodarki na rzecz uczynienia jej bardziej innowacyjną.

Ład korporacyjny:

 • działania antykorupcyjne,
 • zapewnienie ochrony praw pracowniczych,
 • przestrzeganie praw akcjonariatu mniejszościowego,
 • wspieranie społecznie odpowiedzialnej innowacyjności w działaniach przedsiębiorstw.

Ryzyko związane ze zrównoważoną działalnością

PKO TFI uznaje, że ryzyko związane ze zrównoważoną działalnością może być istotne (znaczące) z punktu widzenia klienta. Jednocześnie PKO TFI jest świadome, że inwestycje, które posiadają niższe wskaźniki ochrony środowiska naturalnego, spraw społecznych lub ładu korporacyjnego, nie muszą być tożsame z inwestycjami o niższej stopie zwrotu ważonej ryzykiem. Dlatego też dokonywana przez Zarządzających ocena ryzyka związanego ze zrównoważoną działalnością nie służy odrzuceniu inwestycji, ale przyczynia się do prezentacji pełnego obrazu szans i zagrożeń z nią związanych w kontekście czynników zrównoważonego rozwoju. 

PKO TFI zwraca uwagę, że uwzględnienie ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem ma w znacznej mierze charakter subiektywny i nie daje gwarancji, że wszystkie inwestycje dokonywane przez PKO TFI będą odzwierciedlać opinie lub wartości każdego indywidualnego inwestora w kontekście zrównoważonych inwestycji.

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju

Mając świadomość projektowanych obowiązków informacyjnych, z jakimi wiąże się branie pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla zrównoważonego rozwoju, PKO TFI rozważy w miarę rozwoju i postępujących prac nad wprowadzaniem do oferty produktów uwzględniających aspekt społeczny i środowiskowy oraz wejścia w życie całokształtu regulacji prawnych opartych o Rozporządzenie SFDR, stosowanie tych wymogów w przyszłości.

Przejrzystość polityki wynagrodzeń w związku z ryzykami dla zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 5 Rozporządzenia SFDR, PKO TFI wprowadziło w procedurach wewnętrznych dotyczących polityki wynagrodzeń (Polityka Wynagrodzeń) zmiany mające na celu uwzględnienie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, w systemie wynagradzania osób objętych zakresem Polityki Wynagrodzeń i wykonujących zadania z zakresu realizacji obowiązującej w PKO TFI Strategii dotyczącej wprowadzenia do działalności PKO TFI i zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Informacja o Twoich danych

Internetowy Serwis Informacyjny GAMMA PKO TFI S.A., zwanego dalej „Towarzystwem”, tj. www.gammafundusze.pl zwany dalej „Internetowym serwisem informacyjnym”, używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych, w tym profilowania oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa usługi. Za pomocą technologii cookies zbierane są tylko dane statystyczne o użytkownikach służące do poprawy i wygody korzystania z Internetowego serwisu informacyjnego a także minimalizacji uciążliwości reklam. Towarzystwo nie zbiera i nie przechowuje na tej podstawie danych finansowych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Towarzystwo, w Internetowym serwisie informacyjnym, danych osobowych w celach statystycznych, marketingowych, oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa usługi poprzez użycie przycisku „Zgadzam się”. Zgoda na przetwarzanie danych może być wycofana w każdej chwili, poprzez usunięcie cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej w sposób opisany w sekcji „Wycofanie zgody na zbieranie danych w Internetowym serwisie informacyjnym Towarzystwa”.

Aby zachować zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności oraz informacjami o sposobie zarządzania danymi zbieranymi w ramach korzystania z Internetowego serwisu informacyjnego, w tym zapisywanych w plikach cookies.

O zmianach dotyczących polityki prywatności Towarzystwo będzie informowało na stronach Internetowego serwisu informacyjnego (https://www.gammafundusze.pl/polityka_prywatnosci/).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona prywatności użytkowników Internetowego serwisu informacyjnego ma dla Towarzystwa bardzo duże znaczenie. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące gromadzonych danych oraz zasad ich przetwarzania i wykorzystywania. Wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach Internetowego serwisu informacyjnego ograniczane jest do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia przez Towarzystwo usług na najwyższym poziomie.

W tej sekcji znajdują się informacje na temat narzędzi stosowanych przez Towarzystwo w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania z Internetowego serwisu informacyjnego (cookies, logi systemowe) oraz o danych zbieranych przez agencje reklamowe i inne podmioty zajmujące się analityką serwisu.

Towarzystwo chroni dane użytkowników, dlatego przed otwarciem Internetowego serwisu informacyjnego przeglądarka użytkownika informuje, jakie dane i na których stronach są zbierane.

Przetwarzamy dane żeby:

 • dopasować prezentowane treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników,
 • zapewnić bezpieczeństwo usług świadczonych przez Towarzystwo,
 • prezentować informacje o produktach i usługach oferowanych przez Towarzystwo dopasowane do potrzeb i zainteresowań użytkowników,
 • dokonywać pomiarów, które pozwalają udoskonalać produkty i usługi oferowane przez Towarzystwo.

Jakie dane zbieramy?

Towarzystwo dokłada wszelkich starań, żeby Internetowy serwis informacyjny był wygodny w użyciu. Dla zwiększenia wydajności serwisu stosowana jest technologia anonimowych cookies oraz pobierane są dane statystyczne o najczęściej poszukiwanych, za pomocą wyszukiwarki frazach, dzięki czemu aktualizowana jest na bieżąco nawigacja serwisu, żeby wyszukiwanie treści było wygodne i intuicyjne.

 • Cookies (ciasteczka)

  Cookies, to małe pliki tekstowe, pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu.
  Informacje zawarte w cookies zawierają jedynie informacje o aktywności użytkownika w Internetowym serwisie informacyjnym, z którego zostały wysłane. Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce, z której korzysta użytkownik może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu.

  Za pomocą technologii cookies zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach służące do poprawy wygody korzystania z Internetowego serwisu informacyjnego, a także minimalizacji uciążliwości reklam. Zbieraniu i przechowywaniu nie podlegają dane finansowe ani dane identyfikujące lub pozwalające na identyfikację użytkowników tego serwisu.

  W Internetowym serwisie informacyjnym stosowane są pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika.

  Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli urządzenie mobilne użytkownika posiada system iOS, w celu korzystania z pełnej wersji Internetowego serwisu informacyjnego niezbędne jest włączenie obsługi plików cookies.

  W Internetowym serwisie informacyjnym  stosowane są dwa anonimowe cookies, wyłącznie do użytku przez te serwisy.

  Przeglądarka pozwala rozróżnić następujące pliki cookies:

  • cookies sesyjne,  tymczasowe - niezapisywane na dysku, potrzebne by utrzymać kontekst sesji użytkownika; są one bardzo często wykorzystywane przez różne serwisy ze względu na specyfikę protokołu HTTP, którym transmitowane są strony WWW, nego. Użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach partnerskich.

  • Floodlight

   Niektóre strony w serwisie korzystają z technologii Floodlight, która służy do tworzenia zbiorczych statystyk na temat wykorzystania strony. Floodlight jest elektronicznym "jednopikselowym" (1x1) lub przezroczystym obrazkiem. Floodlight mogą rozpoznawać niektóre informacje na komputerach użytkowników, takie jak numer pliku cookie, czas i datę przeglądania strony oraz opis strony, na której umieszczony jest Floodlight.

  • Agencje reklamowe i inne podmioty zajmujące się analityką serwisów.

   Podczas wizyt w na stronach Internetowego serwisu informacyjnego na komputerze użytkownika zapisywane są również cookies lub Floodlight działających na zlecenie Towarzystwa internetowych agencji reklamowych i innych podmiotów zajmujących się analityką serwisów. Umożliwia to rozpoznawanie użytkownika serwisu informacyjnego przy kolejnych odwiedzinach, prezentacji reklam z uwzględnieniem preferencji użytkowników, zbieranie statystyk w ramach serwisu informacyjnego lub pomiar reakcji użytkownika na daną reklamę.

  Zmiany w polityce ochrony prywatności Internetowych Serwisów Informacyjnych Towarzystwa.

  Na zmiany w Polityce prywatności Internetowego serwisu informacyjnego może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Internetowych serwisów informacyjnych. O tych zmianach będziemy informować na stronach Internetowych serwisów informacyjnych Towarzystwa (https://www.gammafundusze.pl/polityka_prywatnosci/)

  Koniec wsparcia Microsoft dla Windows XP – zadbaj o bezpieczne korzystanie z konta w Internecie

  Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach Microsoft, po zaprzestaniu świadczenia pomocy technicznej 8 kwietnia 2014 r. Windows XP będzie działał nadal, ale komputery mogą być w większym stopniu narażone na oprogramowanie złośliwe i ataki cyberprzestępców - dowiedz się więcej

  Pomimo zastosowania najnowszych wersji oprogramowania antywirusowego oraz firewall, komputery wyposażone w system operacyjny Windows XP mogą być w znacznym stopniu podatne na takie ataki. Ataki te mogą skutkować kradzieżą danych dostępowych (loginów i haseł) do serwisów transakcyjnych lub np. przejęciem kontroli nad komputerem.

  Uwaga:
  Jedynie stale aktualizowane oprogramowanie oraz wsparcie producenta dla systemu operacyjnego, daje zwiększone bezpieczeństwo. Dlatego Towarzystwo zaleca użytkownikom Internetowego serwisu informacyjnego korzystanie z systemów operacyjnych objętych pełnym wsparciem technicznym przez ich producentów i aktualizowanie oprogramowania systemowego do nowszych wersji Windows lub zamianę na inny, możliwy do systematycznej aktualizacji system.  Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Microsoft, producenta systemu Windows XP.

WYCOFANIE ZGODY NA ZBIERANIE DANYCH W Internetowym Serwisie Informacyjnym Towarzystwa

Włączanie/usuwanie/blokowanie plików cookies

Internetowy serwis informacyjny Towarzystwa korzysta z plików cookies stosownie do dokonanych indywidualnie przez użytkownika ustawień przeglądarki, zainstalowanej w wykorzystywanym urządzeniu. W wielu przeglądarkach obsługa  plików cookies jest domyślnie włączona. Użytkownik Internetowego serwisu informacyjnego może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie serwisu.

Korzystanie z Internetowego serwisu informacyjnego z włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce oznacza, że pliki te zapisane będą w pamięci urządzenia użytkownika.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej użytkownika lub na poniższych stronach.

Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Internetowym serwisie informacyjnym, nie chcą żeby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Internetowym serwisie informacyjnym.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18 460 400 złotych. NIP 526-17-88-449, infolinia: (22) 358 56 56, zwana dalej „Towarzystwem”.

Inspektor Ochrony Danych

W Towarzystwie powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, adres e-mail: iod@pkotfi.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa w zakładce „RODO” (https://www.gammafundusze.pl/rodo/).

Udostępnienie danych klienta

Towarzystwo nie udostępnia danych powiązanych z plikami cookies żadnym podmiotom zewnętrznym.

Towarzystwo nie łączy danych osobowych klienta z plikami cookie podmiotów zewnętrznych. Dane takie nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym.

Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania przez Towarzystwo danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa, w zakładce „RODO” (https://www.gammafundusze.pl/rodo/).

ZGODA

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami i zgadzam się na przetwarzanie przez Towarzystwo w Internetowym serwisie informacyjnym moich danych osobowych w celach statystycznych, marketingowych w ramach korzystania przeze mnie z Internetowego serwisu informacyjnego Towarzystwa, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Towarzystwo oraz agencje reklamowe współpracujące z Towarzystwem i inne podmioty zajmujące się analityką serwisów.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne a jej wycofanie jest możliwe w każdym momencie w sposób opisany powyżej w sekcji „Wycofanie zgody na zbieranie danych w internetowym serwisie informacyjnym Towarzystwa”.

Brak wyrażenia zgody może skutkować utrudnieniami w korzystaniu z Internetowego serwisu informacyjnego.

Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.