PKO TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

RODO

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Dane osobowe

Czym są dane osobowe?

Zgodnie z definicją znajdującą się w RODO, danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Zarówno PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jak i zarządzanie przez nią fundusze inwestycyjne przetwarzają wyłącznie dane osobowe w zakresie niezbędnym do:

 1. realizacji umowy o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych,
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (w szczególności wynikających z ustaw regulujących rynek kapitałowy, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ustaw podatkowych),
 3. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (za które w szczególności uznajemy: prowadzenie korespondencji, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego).

W ramach realizacji zadań związanych z danymi osobowymi nie przetwarzamy danych określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, kulturową tożsamość osoby fizycznej.

Administrator danych osobowych

Kim jest administrator danych osobowych?

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie czynności związanych z uczestnictwem jest fundusz inwestycyjny z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, telefon +48 22 358 56 56, e-mail: , w imieniu którego działa i którymi zarządza PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

Tutaj możesz zapoznać się z pełną klauzulą informacyjną funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

W zakresie pozostałych czynności, w tym w zakresie marketingu produktów i usług PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  funduszy inwestycyjnych, administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, telefon +48 22 358 56 56, e-mail:

Tutaj możesz zapoznać się z pełną klauzulą informacyjną PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. którą otrzymał/a Pani/Pana przy wyrażaniu zgody na przetwarzanie dla celów marketingu produktów i usług PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. funduszy inwestycyjnych

Inspektor ochrony danych

Kim jest inspektor ochrony danych?

Inspektor ochrony danych jest wyznaczany przez Administratora na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych i korzystaniem z praw związanych z przetwarzaniem danych, a także do realizacji tych zadań.

Kto jest inspektorem ochrony danych i jak mogę się z nim skontaktować?

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: , pod numerem telefonu +48 22 358 56 00 lub pisemnie na adres pocztowy Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektorem ochrony danych jest Marcin Otto.

Cel przetwarzania danych osobowych

Jaka może być podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

W jakich celach mogą być przetwarzane Pani/Pana dane osobowe przez Fundusze PKO?

Fundusze PKO przetwarzają dane osobowe, w zakresie niezbędnym do:

 1. zawarcia i wykonania umowy o uczestnictwo w Funduszu/Funduszach Inwestycyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych;
 3. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.Cele te mogą występować łącznie lub osobno. Każdorazowo, uczestnik lub inwestor jest informowany o celu przetwarzania danych osobowych w klauzuli informacyjnej przedstawionej przy przekazaniu danych. 

W jakich celach mogą być przetwarzane Pani/Pana dane osobowe przez Towarzystwo?

Towarzystwo przetwarza dane osobowe, w zakresie niezbędnym do:

 1. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje: udzielenia przez Towarzystwo odpowiedzi na korespondencję, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej;
 2. marketingu produktów i usług Towarzystwa oraz zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, w tym w celach analitycznych i profilowania oraz w celu otrzymywania informacji handlowych w objętych zgodą kanałach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO[1]. Profilowanie będzie realizowane dla określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług ww. podmiotów oraz przedstawienia odpowiedniej oferty.

Cele te mogą występować łącznie lub osobno. Każdorazowo, uczestnik lub inwestor jest informowany o celu przetwarzania danych osobowych w klauzuli informacyjnej przedstawionej przy przekazaniu danych.

[1] Zgodnie z przyjętymi praktyką wykorzystywania danych osobowych dla celów marketingu produktów i usług Towarzystwo oraz zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, w tym w celach analitycznych i profilowania, materiały reklamowe wysyłane są do uczestników i inwestorów jedynie w oparciu o wyrażoną wyraźną zgodę wykorzystania danych w tym celu. Nie przekazujemy danych osobowych do podmiotów trzecich w celu marketingu ich usług i produktów.

Warunki przetwarzania danych osobowych

Przez jaki okres będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe?

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana przez okres:

 • wykonywania umowy o uczestnictwo w funduszu/funduszach,
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa,
 • do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Pani/Pana dane osobowe?

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo będą mogły przekazywać Pani/Pana dane osobowe: agentowi transferowemu prowadzącego rejestr uczestników, depozytariuszowi, dystrybutorowi jednostek uczestnictwa u którego danych uczestnik złożył zlecenie, podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, pomocnicze, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegłym rewidentom w związku z audytem.

Prawa osoby, której dane osobowe przetwarzamy

Prawo do dostępu do danych osobowych

Ma Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, czy ograniczenia przetwarzania.

Prawo do żądania sprzeciwu

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, ma Pani/Pan także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.

W przypadku gdy administrator wykorzystuje przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora do celu marketingu bezpośredniego ma Pani/Pan także prawo wniesienia sprzeciwu (bez względu na sytuację).

Informujemy, iż Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne zarządzane prze Towarzystwo, nie wykorzystują przesłanki prawnie uzasadnionego interesu administratora do celu marketingu bezpośredniego. Takie informacje otrzymają Państw tylko w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych osobowych w tym celu.

Prosimy jednocześnie pamiętać, iż podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji Pani/Pana uczestnictwa w Funduszu/Funduszach i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy o uczestnictwo, a sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych zgłoszony w tym zakresie nie będzie uwzględniany.

Prawo do wycofania zgody

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana dane osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W przypadku wykorzystania prze Towarzystwo danych osobowych dla celów marketingu produktów i usług PKO TFI oraz zarządzanych przez PKO TFI funduszy inwestycyjnych, w tym w celach analitycznych i profilowania ma Pani/Pan możliwość wycofania zgody na jeden wybrany lub każdy z kanałów komunikacji (e-mail, telefon).

Prawo do przenoszenia danych

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka zawarcia i realizacji umowy lub zgoda, ma Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie danych przetwarzanych przez Towarzystwo oraz fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo właściwym organem do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje praktyczne

 1. Zlecenia składane przez dystrybutorów skutkują powstaniem dwóch niezależnych relacji prawnych: umowa dystrybucyjna (najczęściej Przyjmowania i przekazywania zleceń, czasem umowa na usługi doradcze itp.) z dystrybutorem oraz odrębna relacja prawna wynikająca z uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Powyższe skutkuje faktem, iż dane osobowe są przetwarzane przez dwóch niezależnych Administratorów Danych Osobowych: - funduszu zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - dystrybutora
 2.  Inspektor Danych Osobowych (IOD) w PKO TFI

IOD w PKO TFI jest Dyrektor Departamentu Nadzoru p. Marcin Otto, który posiada ponad 8 letnie doświadczenie związane z ochroną danych osobowych, w tym ponad 6 letnie doświadczenie jako niezależny ABI.

W PKO TFI przyjęliśmy, z racji istotności zagadnienia ochrony danych osobowych, że IOD będzie miał wsparcie zespołu tj. dwóch pracowników Departamentu Nadzoru PKO TFI, których wieloletnie doświadczenie zawodowe także wiązało się z faktem bycia niezależnymi ABI w instytucji finansowej.

Niezależnie od powyższego, IOD ma wsparcie pozostałych pracowników, w szczególności Departamentu Prawnego, Zespołu Infrastruktury i Administracji oraz Menedżera ds. Ryzyka Operacyjnego i Bezpieczeństwa IT.

Informacja o Twoich danych

Internetowy Serwis Informacyjny GAMMA PKO TFI S.A., zwanego dalej „Towarzystwem”, tj. www.gammafundusze.pl zwany dalej „Internetowym serwisem informacyjnym”, używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych, w tym profilowania oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa usługi. Za pomocą technologii cookies zbierane są tylko dane statystyczne o użytkownikach służące do poprawy i wygody korzystania z Internetowego serwisu informacyjnego a także minimalizacji uciążliwości reklam. Towarzystwo nie zbiera i nie przechowuje na tej podstawie danych finansowych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Towarzystwo, w Internetowym serwisie informacyjnym, danych osobowych w celach statystycznych, marketingowych, oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa usługi poprzez użycie przycisku „Zgadzam się”. Zgoda na przetwarzanie danych może być wycofana w każdej chwili, poprzez usunięcie cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej w sposób opisany w sekcji „Wycofanie zgody na zbieranie danych w Internetowym serwisie informacyjnym Towarzystwa”.

Aby zachować zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności oraz informacjami o sposobie zarządzania danymi zbieranymi w ramach korzystania z Internetowego serwisu informacyjnego, w tym zapisywanych w plikach cookies.

O zmianach dotyczących polityki prywatności Towarzystwo będzie informowało na stronach Internetowego serwisu informacyjnego (https://www.gammafundusze.pl/polityka_prywatnosci/).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona prywatności użytkowników Internetowego serwisu informacyjnego ma dla Towarzystwa bardzo duże znaczenie. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące gromadzonych danych oraz zasad ich przetwarzania i wykorzystywania. Wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach Internetowego serwisu informacyjnego ograniczane jest do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia przez Towarzystwo usług na najwyższym poziomie.

W tej sekcji znajdują się informacje na temat narzędzi stosowanych przez Towarzystwo w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania z Internetowego serwisu informacyjnego (cookies, logi systemowe) oraz o danych zbieranych przez agencje reklamowe i inne podmioty zajmujące się analityką serwisu.

Towarzystwo chroni dane użytkowników, dlatego przed otwarciem Internetowego serwisu informacyjnego przeglądarka użytkownika informuje, jakie dane i na których stronach są zbierane.

Przetwarzamy dane żeby:

 • dopasować prezentowane treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników,
 • zapewnić bezpieczeństwo usług świadczonych przez Towarzystwo,
 • prezentować informacje o produktach i usługach oferowanych przez Towarzystwo dopasowane do potrzeb i zainteresowań użytkowników,
 • dokonywać pomiarów, które pozwalają udoskonalać produkty i usługi oferowane przez Towarzystwo.

Jakie dane zbieramy?

Towarzystwo dokłada wszelkich starań, żeby Internetowy serwis informacyjny był wygodny w użyciu. Dla zwiększenia wydajności serwisu stosowana jest technologia anonimowych cookies oraz pobierane są dane statystyczne o najczęściej poszukiwanych, za pomocą wyszukiwarki frazach, dzięki czemu aktualizowana jest na bieżąco nawigacja serwisu, żeby wyszukiwanie treści było wygodne i intuicyjne.

 • Cookies (ciasteczka)

  Cookies, to małe pliki tekstowe, pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu.
  Informacje zawarte w cookies zawierają jedynie informacje o aktywności użytkownika w Internetowym serwisie informacyjnym, z którego zostały wysłane. Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce, z której korzysta użytkownik może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu.

  Za pomocą technologii cookies zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach służące do poprawy wygody korzystania z Internetowego serwisu informacyjnego, a także minimalizacji uciążliwości reklam. Zbieraniu i przechowywaniu nie podlegają dane finansowe ani dane identyfikujące lub pozwalające na identyfikację użytkowników tego serwisu.

  W Internetowym serwisie informacyjnym stosowane są pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika.

  Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli urządzenie mobilne użytkownika posiada system iOS, w celu korzystania z pełnej wersji Internetowego serwisu informacyjnego niezbędne jest włączenie obsługi plików cookies.

  W Internetowym serwisie informacyjnym  stosowane są dwa anonimowe cookies, wyłącznie do użytku przez te serwisy.

  Przeglądarka pozwala rozróżnić następujące pliki cookies:

  • cookies sesyjne,  tymczasowe - niezapisywane na dysku, potrzebne by utrzymać kontekst sesji użytkownika; są one bardzo często wykorzystywane przez różne serwisy ze względu na specyfikę protokołu HTTP, którym transmitowane są strony WWW, nego. Użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach partnerskich.

  • Floodlight

   Niektóre strony w serwisie korzystają z technologii Floodlight, która służy do tworzenia zbiorczych statystyk na temat wykorzystania strony. Floodlight jest elektronicznym "jednopikselowym" (1x1) lub przezroczystym obrazkiem. Floodlight mogą rozpoznawać niektóre informacje na komputerach użytkowników, takie jak numer pliku cookie, czas i datę przeglądania strony oraz opis strony, na której umieszczony jest Floodlight.

  • Agencje reklamowe i inne podmioty zajmujące się analityką serwisów.

   Podczas wizyt w na stronach Internetowego serwisu informacyjnego na komputerze użytkownika zapisywane są również cookies lub Floodlight działających na zlecenie Towarzystwa internetowych agencji reklamowych i innych podmiotów zajmujących się analityką serwisów. Umożliwia to rozpoznawanie użytkownika serwisu informacyjnego przy kolejnych odwiedzinach, prezentacji reklam z uwzględnieniem preferencji użytkowników, zbieranie statystyk w ramach serwisu informacyjnego lub pomiar reakcji użytkownika na daną reklamę.

  Zmiany w polityce ochrony prywatności Internetowych Serwisów Informacyjnych Towarzystwa.

  Na zmiany w Polityce prywatności Internetowego serwisu informacyjnego może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Internetowych serwisów informacyjnych. O tych zmianach będziemy informować na stronach Internetowych serwisów informacyjnych Towarzystwa (https://www.gammafundusze.pl/polityka_prywatnosci/)

  Koniec wsparcia Microsoft dla Windows XP – zadbaj o bezpieczne korzystanie z konta w Internecie

  Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach Microsoft, po zaprzestaniu świadczenia pomocy technicznej 8 kwietnia 2014 r. Windows XP będzie działał nadal, ale komputery mogą być w większym stopniu narażone na oprogramowanie złośliwe i ataki cyberprzestępców - dowiedz się więcej

  Pomimo zastosowania najnowszych wersji oprogramowania antywirusowego oraz firewall, komputery wyposażone w system operacyjny Windows XP mogą być w znacznym stopniu podatne na takie ataki. Ataki te mogą skutkować kradzieżą danych dostępowych (loginów i haseł) do serwisów transakcyjnych lub np. przejęciem kontroli nad komputerem.

  Uwaga:
  Jedynie stale aktualizowane oprogramowanie oraz wsparcie producenta dla systemu operacyjnego, daje zwiększone bezpieczeństwo. Dlatego Towarzystwo zaleca użytkownikom Internetowego serwisu informacyjnego korzystanie z systemów operacyjnych objętych pełnym wsparciem technicznym przez ich producentów i aktualizowanie oprogramowania systemowego do nowszych wersji Windows lub zamianę na inny, możliwy do systematycznej aktualizacji system.  Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Microsoft, producenta systemu Windows XP.

WYCOFANIE ZGODY NA ZBIERANIE DANYCH W Internetowym Serwisie Informacyjnym Towarzystwa

Włączanie/usuwanie/blokowanie plików cookies

Internetowy serwis informacyjny Towarzystwa korzysta z plików cookies stosownie do dokonanych indywidualnie przez użytkownika ustawień przeglądarki, zainstalowanej w wykorzystywanym urządzeniu. W wielu przeglądarkach obsługa  plików cookies jest domyślnie włączona. Użytkownik Internetowego serwisu informacyjnego może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie serwisu.

Korzystanie z Internetowego serwisu informacyjnego z włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce oznacza, że pliki te zapisane będą w pamięci urządzenia użytkownika.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej użytkownika lub na poniższych stronach.

Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Internetowym serwisie informacyjnym, nie chcą żeby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Internetowym serwisie informacyjnym.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18 460 400 złotych. NIP 526-17-88-449, infolinia: (22) 358 56 56, zwana dalej „Towarzystwem”.

Inspektor Ochrony Danych

W Towarzystwie powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, adres e-mail: iod@pkotfi.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa w zakładce „RODO” (https://www.gammafundusze.pl/rodo/).

Udostępnienie danych klienta

Towarzystwo nie udostępnia danych powiązanych z plikami cookies żadnym podmiotom zewnętrznym.

Towarzystwo nie łączy danych osobowych klienta z plikami cookie podmiotów zewnętrznych. Dane takie nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym.

Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania przez Towarzystwo danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa, w zakładce „RODO” (https://www.gammafundusze.pl/rodo/).

ZGODA

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami i zgadzam się na przetwarzanie przez Towarzystwo w Internetowym serwisie informacyjnym moich danych osobowych w celach statystycznych, marketingowych w ramach korzystania przeze mnie z Internetowego serwisu informacyjnego Towarzystwa, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Towarzystwo oraz agencje reklamowe współpracujące z Towarzystwem i inne podmioty zajmujące się analityką serwisów.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne a jej wycofanie jest możliwe w każdym momencie w sposób opisany powyżej w sekcji „Wycofanie zgody na zbieranie danych w internetowym serwisie informacyjnym Towarzystwa”.

Brak wyrażenia zgody może skutkować utrudnieniami w korzystaniu z Internetowego serwisu informacyjnego.

Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.