GAMMA TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Otwarcie likwidacji KBC Index Światowych Nieruchomości FIZ

30 Listopad 2012

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji KBC Index Światowych Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87, działając na mocy art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, oraz art. 40 ust. 4 a także art. 38 ust. 4 pkt. 2 statutu KBC Index Światowych Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (w likwidacji) (dalej zwanego Funduszem), jako likwidator Funduszu, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu. Przesłanką rozwiązania Funduszu jest zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz art. 38 ust. 1 pkt 1) Statutu Funduszu, upływ czasu, na który Fundusz został utworzony. Art. 1 ust. 5 Statutu Funduszu wskazuje, że Fundusz został utworzony na czas określony od dnia jego zarejestrowania w rejestrze funduszy inwestycyjnych do dnia jego likwidacji, która rozpoczęła się 30 listopada 2012 r.
Zgodnie z powyższym rozpoczęcie likwidacji nastąpiło w dniu 30 listopada 2012 r., a jej zakończenie nastąpi, zgodnie z art. 40 ust. 12 statutu Funduszu, w dniu 31 grudnia 2012 r.
Likwidatorem Funduszu jest KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87. Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania likwidatorowi roszczeń w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji Funduszu. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, wypłaty Uczestnikom Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.
W związku ze szczególną konstrukcją Funduszu polegającą na bezwarunkowym wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu w Dniu Zapadalności Funduszu tj. 12 listopada 2012 r., bez obowiązku zgłaszania jakichkolwiek żądań przez Uczestników Funduszu, informujemy iż Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu zostały wykupione w dniu 19 listopada 2012 r. W tym samym dniu, świadczenia z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu zostały wypłacone Uczestnikom Funduszu za pośrednictwem KDPW, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, regulaminów i procedur działania KDPW.
Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym i jedynym z ogłoszeń przewidzianych na mocy § 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z poźn. zm.) w związku z art. 40 ust. 4 Statutu Funduszu.
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
00- 805 Warszawa, ul. Chmielna  85/87
Tel. (22) 581 23 32, fax (22) 581 23 33

« Powrót do listy ogłoszeń

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie