GAMMA TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Likwidacja KBC Akcji Małych Spółek SFIO

18 Grudzień 2013

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji

KBC Akcji Małych Spółek Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87, działając na mocy art. 248 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.), jako likwidator KBC Akcji Małych Spółek Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (w likwidacji) (dalej zwanego Funduszem), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu. Przesłanką rozwiązania Funduszu jest zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 4) Ustawy oraz art. 36 ust. 1 pkt 3) Statutu Funduszu, spadek wartości aktywów netto Funduszu poniżej 2 000 000 złotych. Spadek wartości aktywów netto Funduszu nastąpił w dniu 29 listopada 2013 r.

Zgodnie z powyższym rozpoczęcie likwidacji nastąpiło w dniu 29 listopada 2013 r., a jej zakończenie jest planowane do dnia 5 lutego 2014 r.

Likwidatorem Funduszu, na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego DFI/II/4033/30/8/13/MZ z dnia 31 lipca 2013 r. jest KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania ostatniego, trzeciego ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji Funduszu. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, wypłaty Uczestnikom Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa Funduszu, w oparciu o wartość środków pieniężnych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z jednostek uczestnictwa Funduszu. Wartość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż dnia 4 lutego 2014 r. W dniu 5 lutego 2014 r. nastąpi umorzenie jednostek uczestnictwa Funduszu. Wypłaty kwoty świadczeń z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa Funduszu zostaną dokonane w dniu 5 lutego 2014 r. przelewem na rachunki bankowe uczestników Funduszu.

Niniejsze ogłoszenie jest drugim z trzech ogłoszeń przewidzianych na mocy § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963, z późn. zm.). Trzecie ogłoszenie ukaże się w odstępie czternastodniowym od dnia opublikowania drugiego ogłoszenia.

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87  
Tel. (22) 581 23 32, fax (22) 581 23 33

« Powrót do listy ogłoszeń

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie