GAMMA TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Rozpoczęcie likwidacji Subfunduszu GAMMA Obligacji Korporacyjnych Plus

30 Marzec 2018

GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87 (dalej zwane Towarzystwem), działając na podstawie art. 41 ust. 5 Statutu GAMMA Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej zwanego Funduszem), jako likwidator Subfunduszu GAMMA Obligacji Korporacyjnych Plus wydzielonego w ramach Funduszu(w likwidacji) (dalej zwanego Subfunduszem), niniejszym ogłasza o rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu. Przesłanką rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu jest zgodnie z art. 41 ust. 2 lit. b) Statutu Funduszu podjęcie przez Towarzystwo decyzji o likwidacji Subfunduszu w związku ze spadkiem w dniu wyceny 31 stycznia 2018 r. wartości aktywów netto Subfunduszu poniżej kwoty 5.000.000 złotych.

Zgodnie z powyższym rozpoczęcie likwidacji nastąpiło w dniu 29 marca 2018 r., a jej zakończenie jest planowane do dnia 29 maja 2018 r.

Likwidatorem Subfunduszu jest Towarzystwo. Likwidator wzywa wierzycieli Subfunduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Subfunduszu, do zgłaszania likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania ostatniego, trzeciego ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, wypłaty Uczestnikom Subfunduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Wysokość wypłat dla uczestników Subfunduszu zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa Subfunduszu, w oparciu o wartość środków pieniężnych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli Subfunduszu, których roszczenia nie wynikają z jednostek uczestnictwa Subfunduszu. Wartość wypłat dla uczestników Subfunduszu zostanie określona nie później niż dnia 28 maja 2018 r. Wypłaty kwoty świadczeń z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa Subfunduszu zostaną dokonane w dniu 29 maja 2018 r. przelewem na rachunki bankowe uczestników Subfunduszu.

Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym z trzech ogłoszeń przewidzianych na mocy § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z późn. zm.). Drugie i trzecie ogłoszenie ukażą się w odstępach czternastodniowych od dnia opublikowania pierwszego ogłoszenia.

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87
Tel. (22) 581 23 32, fax (22) 581 23 33

« Powrót do listy ogłoszeń

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie