GAMMA TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu GAMMA Obligacji Korporacyjnych Plus

29 Marzec 2018

Na podstawie art. 41 ust. 4 i 5 statutu Funduszu GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), działające jako likwidator Subfunduszu, informuje, że w dniu 29 marca 2018 r. rozpoczęła się likwidacja Subfunduszu. Przesłanką likwidacji jest podjęcie przez Towarzystwo, na podstawie art. 41 ust. 2 lit. b) statutu Funduszu, decyzji o likwidacji Subfunduszu w związku ze spadkiem w Dniu Wyceny 31 stycznia 2018 r. Wartości Aktywów Netto Subfunduszu poniżej kwoty 5.000.000 zł. W związku z tym zgodnie z art. 41 ust. 6 i 11 Statutu Fundusz zaprzestaje zbywać Jednostki Uczestnictwa likwidowanego Subfunduszu, dokona zbycia Aktywów Subfunduszu, ściągnie należności i zaspokoi wierzycieli oraz umorzy Jednostki Uczestnictwa poprzez wypłatę Uczestnikom środków pieniężnych, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek Uczestnictwa, zaś Uczestnik Funduszu posiadający Jednostki Uczestnictwa likwidowanego Subfunduszu może złożyć zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa innego subfunduszu albo innego funduszu inwestycyjnego za środki uzyskane z umarzanych Jednostek Uczestnictwa likwidowanego Subfunduszu.

« Powrót do listy ogłoszeń

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie