Zmiany w dokumentacji funduszy inwestycyjnych

30 Grudzień 2017

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym wchodzą w życie zmiany prospektów informacyjnych funduszy: KBC Parasol FIO, KBC Portfel VIP SFIO,  KBC ALFA SFIO i mFundusz Lokacyjny Plus SFIO („Fundusze”) polegające na dodaniu zapisów o stosowanej w Towarzystwie polityce wynagrodzeń i zasadach działania Zgromadzenia Uczestników oraz na uzupełnieniu zapisów o wykonywaniu funkcji depozytariusza Funduszy i podmiotach obsługujących Fundusze.

Ponadto w przypadku subfunduszy KBC Parasol FIO: KBC Globalny Akcyjny i KBC Globalny Obligacyjny zmiany polegają także na modyfikacji zapisów dotyczących dodatkowego ryzyka inwestowania w wybrane fundusze zagraniczne, jak również na rezygnacji ze wskazania maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarządzanie wybranych funduszy zagranicznych. Zmianie ulegają również Kluczowe Informacje dla Inwestorów ww. subfunduszy poprzez usunięcie zapisu dotyczącego ryzyka koncentracji.

Wykaz zmian:

« Powrót do listy ogłoszeń