Zmiany dokumentów KBC Parasol FIO

3 Listopad 2015

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym wchodzą w życie zmiany statutu i prospektu informacyjnego funduszu KBC Parasol FIO („Fundusz”) związane ze zmianą podmiotu pełniącego funkcję depozytariusza Funduszu.
Ponadto zmiany prospektu informacyjnego Funduszu polegają również na modyfikacji zapisów dotyczących zasad i terminów rozpatrywania reklamacji oraz na aktualizacji listy podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.

.

W związku ze zmianą podmiotu pełniącego funkcję depozytariusza Funduszu zmianie uległy także Kluczowe Informacje dla Inwestorów dla wszystkich Subfunduszy KBC Parasol FIO:

« Powrót do listy ogłoszeń