Zmiany dokumentów FIO i SFIO

11 Styczeń 2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym wchodzą w życie następujące zmiany dokumentów funduszy:

  1. zmiany prospektu informacyjnego i statutu KBC Parasol FIO polegające na zmianie nazwy KBC Subfunduszu Zmiennej Alokacji na KBC Subfundusz Globalny Obligacyjny oraz na zmianie polityki inwestycyjnej powyższego subfunduszu polegającej na odejściu od strategii zmiennej alokacji na rzecz funduszu obligacji zagranicznych, zarówno skarbowych jak i korporacyjnych denominowanych w różnych walutach. Do portfela subfunduszu będą nabywane głównie tytuły uczestnictwa różnych funduszy obligacyjnych zarządzanych przez podmioty z Grupy KBC.
  2. zmiany prospektu informacyjnego i statutu KBC Parasol BIZNES SFIO polegające na zmianie polityki inwestycyjnej subfunduszu KBC DELTA polegającej na rozszerzeniu spektrum obligacji skarbowych o obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane przez rządy i banki centralne innych państw niż Rzeczpospolita Polska, a także na dodaniu możliwości inwestowania w waluty obce.

Ponadto w prospektach informacyjnych powyższych funduszy dokonano także aktualizacji listy podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz zmian o charakterze redakcyjnym.  

« Powrót do listy ogłoszeń