Zmiana dokumentów FIO i SFIO

3 Grudzień 2016

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym wchodzą w życie zmiany prospektów informacyjnych następujących funduszy: KBC Parasol FIO, KBC Parasol BIZNES SFIO, KBC ALFA SFIO, KBC Portfel VIP SFIO oraz mBank mFundusz Obligacji SFIO („Fundusze”) polegające na zmianie podmiotu, któremu Towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszy oraz dodaniu informacji o stosowanej przez Towarzystwo Polityce Wynagrodzeń.

Ponadto:

w prospektach informacyjnych specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych dodana została informacja o publikowaniu przez te fundusze dokumentu „Informacja dodatkowa dla Klienta Funduszu”

w prospekcie informacyjnym KBC Parasol FIO zaktualizowane zostały wzory, którymi wyrażona została stopa zwrotu z benchmarku subfunduszy: KBC Pieniężny i KBC Papierów Dłużnych.

« Powrót do listy ogłoszeń