Roczna aktualizacja dokumentów FIO i SFIO

29 Maj 2015

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały zaktualizowane prospekty informacyjne wszystkich funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KBC TFI S.A. W ramach rocznej aktualizacji, do treści prospektów wprowadzone zostały następujące zmiany:

 1. Aktualizacja danych finansowych Towarzystwa na koniec 2014 r.
 2. Aktualizacja danych finansowych funduszy na koniec 2014 r.
 3. Aktualizacja listy funduszy zarządzanych przez KBC TFI S.A.
 4. Modyfikacja zapisów dotyczących zakazu zbywania jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Towarzystwo osobom amerykańskim.
 5. Aktualizacja wskaźników WKC.
 6. Aktualizacja listy dystrybutorów.
 7. Zmiana minimalnego horyzontu inwestycyjnego z 1 miesiąca na 1 rok dla inwestycji w jednostki uczestnictwa:
  • KBC Portfel Pieniężny – subfunduszu KBC Portfel VIP SFIO,
  • KBC Gamma – subfunduszu KBC Parasol BIZNES SFIO,
  • KBC Pieniężny – subfunduszu KBC Parasol FIO.
 8. Doprecyzowanie zapisów dotyczących maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zagranicznym, w którego tytuły uczestnictwa KBC Globalny Akcyjny – subfundusz KBC Parasol FIO może inwestować powyżej 50% swoich aktywów.
 9. Modyfikacja zapisów dotyczących opisu ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną KBC Globalny Akcyjny – subfunduszu KBC Parasol FIO w odniesieniu do części opisującej ryzyko związane z koncentracją aktywów i rynków.
 10. Modyfikacja zapisów dotyczących opisu ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną KBC Obligacji Korporacyjnych – subfunduszu KBC Parasol FIO w odniesieniu do części opisującej ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne.
 11. Dodanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa KBC Obligacji Korporacyjnych – subfunduszu KBC Parasol FIO.
 12. W benchmarku subfunduszu KBC Akcji Małych i Średnich Spółek benchmark MiS80 został zastąpiony przez indeks sWIG80.

 

Ponadto rocznej aktualizacji podlegają także Kluczowe Informacje dla Inwestorów dla wszystkich funduszy zarządzanych przez KBC TFI. W ramach aktualizacji KII:

 1. Wskazano koszty całkowite funkcjonowania funduszy i subfunduszy w roku 2014.
 2. Zmianie uległ minimalny horyzont inwestycyjny z 1 miesiąca na 1 rok dla inwestycji w jednostki uczestnictwa:
  •  KBC Portfel Pieniężny – subfunduszu KBC Portfel VIP SFIO,
  •  KBC Gamma – subfunduszu KBC Parasol BIZNES SFIO,
  •  KBC Pieniężny – subfunduszu KBC Parasol FIO.
 3. W benchmarku subfunduszu KBC Akcji Małych i Średnich Spółek benchmark MiS80 został zastąpiony przez indeks sWIG80.

« Powrót do listy ogłoszeń