Informacja o kwocie wypłaty z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w granicach zwykłego zarządu

4 Sierpień 2017

KBC TFI S.A. informuje, iż maksymalna kwota wypłaty w granicach zwykłego zarządu z rejestru prowadzonego dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej wynosi 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS, za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym jest dokonywane odkupienie.
Za czynności dokonywane w zakresie przekraczającym zwykły zarząd uważane jest złożenie zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa za kwotę wyższą niż kwota, o której mowa powyżej, w okresie równym lub mniejszym niż 30 dni. Wypłata z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa przewyższająca ww. kwotę możliwa jest w przypadku przedłożeniu zgody sądu na przekroczenie czynności zwykłego zarządu.

Link: http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/18,2017,kategoria.html

« Powrót do listy ogłoszeń