Informacja o planowanym rozpoczęciu przyjmowania zapisów

26 Marzec 2011

Informacja o planowanym rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa KBC Subfundusz Globalny Stabilny

Działając na podstawie art. 37 ust. 11 części II Statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zwane dalej „Towarzystwem”, informuje że przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa KBC Subfundusz Globalny Stabilny, zwanego dalej „Subfunduszem”, rozpocznie się w dniu 28 marca 2011 r. i trwać będzie do dnia 6 maja 2011 r.

Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu są osoby fizyczne, w tym osoby pozostające w związku małżeńskim, których majątek objęty jest wspólnością majątkową i zamierzają nabywać Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu na swój wspólny rejestr małżeński, o którym mowa w art. 21 Części I Statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz Towarzystwo (Inwestorzy).

Inwestor może składać zapisy za pośrednictwem pełnomocnika, o ile pełnomocnictwo, z którego wynika umocowanie do składania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu zostało udzielone na zasadach określonych w art. 19 Części I Statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Zapisy na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klientów Kredyt Banku S.A. (link poniżej) oraz bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klientów Towarzystwa w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87, w określonym powyżej terminie przyjmowania zapisów. Cena Jednostki Uczestnictwa, na które mogą być składane zapisy będzie ceną stałą, jednakową dla wszystkich Jednostek Uczestnictwa, na które zostaną złożone zapisy i będzie wynosić 100 zł. Minimalna wysokość wpłaty w związku ze składanym zapisem nie może być niższa niż 500 zł.

 

Wpłaty dokonane w trybie określonym powyżej są dokonywane przelewem na wydzielony rachunek prowadzony przez Depozytariusza. Inwestor otrzymuje pisemne potwierdzenie dokonanych wpłat.

W związku ze złożonym zapisem na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w Punktach Obsługi Klientów Kredyt Banku SA pobierana jest prowizja w maksymalnej wysokości 1,25 % /jednego i dwudziestu pięciu setnych procenta/ od dokonanej wpłaty. Pobranie prowizji z tytułu składanego zapisu następuje poprzez pomniejszenie dokonanej wpłaty o kwotę należnej prowizji.

Wysokość wpłaty

Wysokość prowizji

Od 500 do 9.999,99 zł

1,25%

Od 10.000 do 49.999,99 zł

0,85%

Od 50.000 do 99.999,99 zł

0,50%

Od 100.000 do 249.999,99 zł

0,30%

Od 250.000 zł

0,15%

W związku ze złożonym zapisem na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klientów Towarzystwa prowizja od dokonanej wpłaty wynosi 0%.

Dla ważności zapisu na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu wymagane jest złożenie właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu w Punkcie Obsługi Klientów oraz dokonanie wpłaty w wymaganej wysokości.

Złożenie błędnego, nieczytelnego, niepodpisanego lub niekompletnego formularza zapisu, a także dokonanie wpłaty w wysokości niższej niż 500 zł lub po terminie przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu skutkuje nieważnością zapisu.

Składany przez Inwestora zapis na Jednostki Uczestnictwa powinien być opłacony wyłącznie poprzez dokonanie wpłaty pieniężnej.

Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny.

Towarzystwo przydziela Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, o ile łączna wysokość wpłat do Funduszu wynikająca z ważnie złożonych zapisów będzie nie niższa niż 500.000 zł.

Przydział Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu następuje poprzez wpisanie do Rejestru liczby Jednostek Uczestnictwa przypadających na dokonaną przez Inwestora wpłatę, powiększoną o wartość odsetek naliczonych przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału.

« Powrót do listy ogłoszeń