Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
stopa zwrotu
Okres
Stopa zwrotu (%)
1M
23.10.2020
+0.25
3M
25.08.2020
+0.05
6M
25.05.2020
+0.87
12M
25.11.2019
+1.14
24M
23.11.2018
+2.76
36M
24.11.2017
+3.49
60M
25.11.2015
-
Obligacje
Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Wskaźnik ryzyka - 2
Waluta
Nieograniczony zysk

Polityka inwestycyjna

  • SIGMA Obligacji Plus inwestuje głównie w obligacje (skarbowe, korporacyjne i komunalne), instrumenty rynku pieniężnego i depozyty, które stanowią min. 60% wartości aktywów (max. 100%).
  • Aktywa lokowane są przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności nie przekracza dwóch lat lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku.
  • Ryzyko kredytowe (obligacje przedsiębiorstw i gmin) jest minimalizowane poprzez staranny dobór papierów wartościowych emitowanych przez podmioty o wysokiej wiarygodności kredytowej oraz bieżący monitoring tego ryzyka w portfelu.
  • W celu osiągania dodatkowych przychodów do 15% wartości aktywów mogą stanowić udziałowe papiery wartościowe, zwłaszcza akcje (głównie poprzez zajmowanie długich pozycji w kontraktach na WIG20 lub mWIG40). Lokaty te będą dokonywane wyłącznie w sytuacji dużego prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku z danej lokaty.
  • Instrumenty pochodne będą wykorzystywane celem sprawnego zarządzania lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

PRZYKŁADOWA STRUKTURA PORTFELA:

Obligacje skarbowe (w tym obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa)
35%
Obligacje komunalne
30%
Obligacje komercyjne
30%
Akcje
5%

Profil inwestora

  • Subfundusz stworzony został z myślą o inwestorach, którzy cenią sobie stabilność stóp zwrotu, a jednocześnie są zainteresowani czerpaniem zysków z rynku akcji w średnim terminie poprzez niewielką ekspozycję na ten rynek.
  • Uczestnikami subfunduszu mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej.

Profil ryzyka

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7): 2.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów.

Wzorcowy portfel

Modelowa alokacja Subfunduszu w klasy aktywów inwestycyjnych to:

  • 95% w obligacje skarbowe, korporacyjne i komunalne oraz instrumenty rynku pieniężnego i depozyty (min. 60, a maks. 100%)
  • 5% w akcje i inne papiery udziałowe  (min. 0, a maks. 15%) 

Informacje dodatkowe

Reklamacje należy kierować na adres PKO TFI SA, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: 
Procedura rozpatrywania reklamacji w PKO TFI S.A.

Numer rachunku nabyć subfunduszu SIGMA Obligacji Plus: 30 1140 1010 0000 3200 4600 2008

Przedstawiony materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne otwarte i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów.
Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie PKO TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.gammafundusze.pl Fundusze inwestujące część lub całość aktywów w akcje charakteryzują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz znacznymi wahaniami jednostek uczestnictwa w krótkim okresie. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zyski z inwestycji osiągane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Rozwiń więcej