Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
stopa zwrotu
Okres
Stopa zwrotu (%)
1M
23.10.2020
+0.38
3M
25.08.2020
+0.66
6M
25.05.2020
+1.91
12M
25.11.2019
+1.66
24M
23.11.2018
+3.59
36M
24.11.2017
+5.44
60M
25.11.2015
+12.72
Aktywa pieniężne
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Wskaźnik ryzyka - 2
Waluta
Nieograniczony zysk

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje do 100% aktywów w instrumenty oparte na stopie procentowej (np. obligacje, instrumenty rynku pieniężnego), przy czym udział tychże instrumentów nie może być niższy niż 70% wartości aktywów netto, pozostała część aktywów lokowana jest w inne instrumenty określone w statucie. Aktywa subfunduszu nie mogą być inwestowane w akcje. Subfundusz inwestuje aktywa w instrumenty o niskim ryzyku stopy procentowej. Średni termin do zapadalności lokat (duration) wynosi do 1 roku. Znaczna część lokat funduszu jest obarczona ryzykiem kredytowym (obligacje przedsiębiorstw, gmin), które jest minimalizowane poprzez staranny dobór papierów wartościowych emitowanych przez podmioty o najwyższej wiarygodności kredytowej oraz bieżący monitoring tegoż ryzyka w portfelu. Ryzyko inwestycyjne minimalizowane jest dodatkowo przez stosunkowo wysoką dywersyfikację lokat subfunduszu.

PRZYKŁADOWA STRUKTURA PORTFELA:

Obligacje skarbowe (w tym obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa)
35%
Obligacje komunalne
30%
Obligacje komercyjne
30%
Depozyty
15%

Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez Komitet Inwestycyjny.

 

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest zarówno dla osób fizycznych, jak i firm. W przypadku osób prawnych, jest on przeznaczony dla firm, które w efektywny sposób chcą zarządzać swoimi nadwyżkami finansowymi.

Profil ryzyka

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7): 2.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów.

Informacje dodatkowe

Reklamacje należy kierować na adres PKO TFI SA, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: 
Procedura rozpatrywania reklamacji w PKO TFI S.A.

Numer rachunku nabyć subfunduszu GAMMA: 41 1140 1010 0000 2572 7700 1013

Przedstawiony materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne otwarte i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów.
Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie PKO TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.gammafundusze.pl Fundusze inwestujące część lub całość aktywów w akcje charakteryzują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz znacznymi wahaniami jednostek uczestnictwa w krótkim okresie. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zyski z inwestycji osiągane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Rozwiń więcej