Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
stopa zwrotu
Okres
Stopa zwrotu (%)
1M
30.04.2020
+2.20
3M
02.03.2020
-0.06
6M
02.12.2019
-3.22
12M
31.05.2019
-3.71
24M
01.06.2018
-3.39
36M
02.06.2017
-4.26
60M
02.06.2015
+0.24
Aktywa mieszane
Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Wskaźnik ryzyka - 3
Waluta
Nieograniczony zysk

Polityka inwestycyjna

Subfundusz stabilnego wzrostu, inwestujący do 50% swoich aktywów w akcje, resztę zaś w papiery dłużne. Dzięki zaangażowaniu w akcje jego potencjał wzrostu w czasie hossy przekracza potencjał funduszy pieniężnych i obligacyjnych. W momentach dekoniunktury subfundusz ogranicza swoje zaangażowanie w akcje, zwiększając udział papierów dłużnych w portfelu.

Fundusz inwestuje w:

Akcje
0% - 50%
Papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty:
50% - 100%

Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez Komitet Inwestycyjny.

Profil inwestora

GAMMA Stabilny przeznaczony jest dla osób, które chciałyby skorzystać z potencjału, jaki w długim terminie daje inwestowanie części kapitału w akcje, pragnących jednocześnie ograniczyć ryzyko takiej inwestycji, poprzez lokowanie części środków w papiery dłużne. Przy czym Inwestor akceptuje ryzyka opisane w dokumentach funduszu.

Profil ryzyka

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7): 3.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów.

Informacje dodatkowe

Reklamacje należy kierować na adres PKO TFI SA, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: 
Procedura rozpatrywania reklamacji w PKO TFI S.A.

Przedstawiony materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne otwarte i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów.
Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie PKO TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.gammafundusze.pl Fundusze inwestujące część lub całość aktywów w akcje charakteryzują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz znacznymi wahaniami jednostek uczestnictwa w krótkim okresie. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zyski z inwestycji osiągane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Rozwiń więcej