FUNDUSZ GAMMA PARASOL BIZNES SFIO

GAMMA PARASOL BIZNES SFIO to rozwiązanie dla wszystkich poszukujących instrumentów inwestycyjnych o niskim ryzyku, przy jednoczesnej dużej płynności oraz atrakcyjnych stopach zwrotu.

Połączone pod „parasolem” subfundusze GAMMA i SIGMA Obligacji Plus dają Inwestorom dodatkowe korzyści:

• możliwość aktywnej zmiany swojego portfela, dopasowując go do koniunktury na rynku, poprzez zamianę jednostek uczestnictwa między subfunduszami;

• możliwość kompensacji zysków i strat ponoszonych na poszczególnych subfunduszach. Podatek jest naliczany od faktycznego zysku i płacony przy wyjściu z funduszu. Ponadto w przypadku Klientów Instytucjonalnych inwestycja w fundusz pozwala na efektywne zarządzanie finansami w spółce (poprzez kompensację zysków i strat na poziomie spółki, a nie tylko funduszu);

• płynność inwestycji dzięki wycenie jednostek uczestnictwa w każdy dzień roboczy;

• błyskawiczna wypłata środków: zlecenia złożone do godziny 12:00 realizowane są głównie następnego dnia, wg wyceny z dnia złożenia dyspozycji a wypłata środków następuje niezwłocznie;

• sprawdzony i efektywny proces inwestycyjny, którego trzon stanowi Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą Zarządzający oraz Analitycy;

• podstawowym kryterium doboru lokat przez subfundusze jest analiza fundamentalna oraz ocena trendów rynkowych. Zarządzający bierze także pod uwagę sytuację makroekonomiczną w kraju i na świecie. Ponadto w funduszach GAMMA stosowany jest wewnętrzny system oceny poszczególnych spółek, polegający na nadawaniu im ratingów. Jest on restrykcyjny i ma na celu zminimalizowanie ryzyka niewypłacalności spółek.