Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres

Ważne: Z dniem 22.03.2019 mFundusz Oszczędnościowy zmienił nazwę na mFundusz Konserwatywny. Polityka inwestycyjna nie uległa zmianie.

Ważne: Z dniem 21.01.2019 mFundusz Lokacyjny Plus SFIO zmienił nazwę na mFundusz Oszczędnościowy. Polityka inwestycyjna nie uległa zmianie.

Ważne: Z dniem 20.11.2017 mFundusz Obligacji SFIO zmienił nazwę na mFundusz Lokacyjny Plus SFIO. Polityka inwestycyjna nie uległa zmianie.

Ważne: Z dniem 03.08.2016 r. fundusz KBC BETA Dywidendowy SFIO został przekształcony w mFundusz Obligacji SFIO. Zmianie uległa między innymi polityka inwestycyjna. Prezentowane dane zawierają historyczne wyceny/notowania sprzed przekształcenia funduszu.

Ważne: Z dniem 01.06.2015 r. fundusz KBC BETA SFIO został przekształcony w KBC BETA Dywidendowy SFIO. Zmianie uległa między innymi polityka inwestycyjna.
Prezentowane dane zawierają historyczne wyceny/notowania sprzed przekształcenia funduszu.

stopa zwrotu
Okres
Stopa zwrotu (%)
1M
28.04.2020
+0.99
3M
28.02.2020
+0.05
6M
28.11.2019
+0.50
12M
28.05.2019
+2.11
24M
28.05.2018
+4.33
36M
26.05.2017
+7.49
60M
28.05.2015
-17.88
Obligacje
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Brak ochrony kapitału
Wskaźnik ryzyka - 2
Waluta
Nieograniczony zysk

Polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna  ukierunkowana jest na wypracowanie stóp zwrotu, które w sposób regularny przewyższać będą oprocentowanie depozytów bankowych. Oczekiwany poziom zmienności stóp zwrotu Funduszu jest stosunkowo niski, co wynika z  konserwatywnej polityki inwestycyjnej. Fundusz lokuje do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe, w szczególności obligacje skarbowe, korporacyjne i komunalne. Część aktywów Funduszu lokowana jest także w zagranicznych instrumentach dłużnych, co ma na celu dywersyfikację geograficzną portfela lokat. W przypadku inwestycji na rynkach zagranicznych ryzyko walutowe jest zabezpieczane. Ryzyko kredytowe Funduszu jest minimalizowane dzięki wewnętrznemu procesowi selekcji dłużnych papierów wartościowych, który promuje emitentów o odpowiednio wysokim standingu finansowym. Na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego wpływa także wysoki stopień dywersyfikacji portfela lokat. W procesie selekcji preferowane są instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynkach aktywnych, co umożliwia ich rzetelną, rynkową wycenę w każdym momencie trwania inwestycji, a ponadto pozwala na utrzymywanie ponadprzeciętnego poziomu płynności Funduszu. Fundusz nie lokuje aktywów na rynkach akcji. 

 

Zarządzający portfelem Funduszu: Dom Maklerski mBank.

Opłata za zarządzanie w skali roku:

  • kategoria A: 0,70%
  • kategoria B: 0,15%

Profil inwestora

Fundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • dotychczas inwestowali samodzielnie w papiery dłużne przedsiębiorstw i chcą skorzystać z zalet aktywnie zarządzanego portfela tych aktywów (dywersyfikacja, selekcja) 
  • nieakceptujących inwestycji o wysokim ryzyku i rozumiejących specyfikę inwestowania w papiery dłużne przedsiębiorstw
  • ceniących wysoką płynność – możliwość dopłacania i wypłacania środków w dowolnym momencie (szczegóły dotyczące nabywania i umarzania jednostek uczestnictwa zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu)

Fundusz dostępny jest w Domu Maklerskim mBanku

Profil ryzyka

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7): 2.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów.

Informacje dodatkowe

Reklamacje należy kierować na adres PKO TFI SA, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: 
Procedura rozpatrywania reklamacji w PKO TFI S.A.

Przedstawiony materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne otwarte i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów.
Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie PKO TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.gammafundusze.pl Fundusze inwestujące część lub całość aktywów w akcje charakteryzują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz znacznymi wahaniami jednostek uczestnictwa w krótkim okresie. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zyski z inwestycji osiągane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Rozwiń więcej