Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres

Ważne: Z dniem 21.01.2019 GAMMA Pieniężny zmienił nazwę na GAMMA Plus. Polityka inwestycyjna nie uległa zmianie.

stopa zwrotu
Okres
Stopa zwrotu (%)
1M
28.04.2020
+0.52
3M
28.02.2020
-1.05
6M
28.11.2019
-0.27
12M
28.05.2019
+0.39
24M
28.05.2018
+1.16
36M
26.05.2017
+4.53
60M
28.05.2015
+9.25
Aktywa pieniężne
Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Wskaźnik ryzyka - 2
Waluta
Nieograniczony zysk

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje swoje aktywa głównie w instrumenty rynku pieniężnego, np. bony skarbowe czy obligacje emitowane przez Skarb Państwa o terminie zapadalności do 1 roku. Cechuje go brak ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje i stabilny, systematyczny wzrost wartości jednostki uczestnictwa.

Fundusz inwestuje w:

Papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty
70% - 100%
Inne kategorie lokat
0% - 30%

Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez Komitet Inwestycyjny.

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które:

  • nie akceptujących ryzyka związanego z inwestycją w akcje,
  • planują inwestować w krótkim terminie.

Profil ryzyka

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7): 2.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów.

Informacje dodatkowe

Reklamacje należy kierować na adres PKO TFI SA, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: 
Procedura rozpatrywania reklamacji w PKO TFI S.A.

Przedstawiony materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne otwarte i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów.
Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie PKO TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.gammafundusze.pl Fundusze inwestujące część lub całość aktywów w akcje charakteryzują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz znacznymi wahaniami jednostek uczestnictwa w krótkim okresie. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zyski z inwestycji osiągane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Rozwiń więcej