Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
stopa zwrotu
Okres
Stopa zwrotu (%)
1M
30.04.2020
+6.64
3M
02.03.2020
+2.12
6M
02.12.2019
-0.30
12M
31.05.2019
-0.32
24M
01.06.2018
-6.72
36M
02.06.2017
-13.98
60M
02.06.2015
-3.44
Akcje
Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Wskaźnik ryzyka - 5
Waluta
Nieograniczony zysk

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz typowo akcyjny, w którym udział akcji stanowi min. 70%. Akcje do portfela dobierana są zgodnie z zasadą ograniczania ryzyka inwestycyjnego (dywersyfikacji), a także dążeniem do lokowania aktywów Subfunduszu głównie w akcje małych i średnich spółek, tj. spółek wchodzących w skład indeksów mWIG40 i sWIG80, charakteryzujących się dobrą sytuacją fundamentalną lub silnym niedowartościowaniem. Udział małych i średnich spółek nie będzie niższy niż 30% wartości aktywów netto Subfunduszu.

Fundusz inwestuje w:

akcje (akcje małych i średnich spółek stanowią nie mniej niż 30% wartości lokat Subfunduszu)
70%-100%
inne kategorie lokat
0%-30%

Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez Komitet Inwestycyjny.

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie zaakceptować bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne i planują inwestować w długim horyzoncie czasowym. Subfundusz powstał z myślą o inwestorach akceptujących możliwość znacznego okresowego spadku wartości jednostki uczestnictwa.

Profil ryzyka

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7): 5.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów.

Informacje dodatkowe

Reklamacje należy kierować na adres PKO TFI SA, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: 
Procedura rozpatrywania reklamacji w PKO TFI S.A.

Przedstawiony materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne otwarte i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów.
Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie PKO TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.gammafundusze.pl Fundusze inwestujące część lub całość aktywów w akcje charakteryzują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz znacznymi wahaniami jednostek uczestnictwa w krótkim okresie. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zyski z inwestycji osiągane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Rozwiń więcej