PLN
Okres
Data operacji
Suma wpłat
Cena jednostki
Zakupionych jednostek
Suma jednostek
Stan początkowy
Data operacji
03.07.19
Suma wpłat
500.00
Cena jednostki
86.88
Zakupionych jednostek
5.76
Suma jednostek
5.76
Wynik inwestycji
Data operacji
02.07.20*
Suma wpłat
494.88
Cena jednostki
85.99
Zakupionych jednostek
5.76
Suma jednostek
5.76
Stopa zwrotu: -1.02%

* W wybranym dniu nie było wyceny wybranego funduszu. Data została zmieniona na najbliższy dzień poprzedzający wycenę.

Porównaj inwestycję

1
2020-06-02
3
2020-04-02
6
2020-01-02
12
2019-07-02
24
2018-07-02
36
2017-07-02
60
2015-07-02
1
2020-06-02
2.52%
3
2020-04-02
24.37%
6
2020-01-02
-1.85%
12
2019-07-02
-1.09%
24
2018-07-02
-0.05%
36
2017-07-02
-11.84%
60
2015-07-02
3.75%
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Przedstawiony materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne otwarte i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie PKO TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.gammafundusze.pl Fundusze inwestujące część lub całość aktywów w akcje charakteryzują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz znacznymi wahaniami jednostek uczestnictwa w krótkim okresie. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zyski z inwestycji osiągane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Rozwiń więcej