Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
stopa zwrotu
Okres
Stopa zwrotu (%)
1M
28.04.2020
+3.83
3M
28.02.2020
-0.63
6M
28.11.2019
-2.20
12M
28.05.2019
+5.73
24M
28.05.2018
+5.43
36M
26.05.2017
-4.06
60M
28.05.2015
-6.15
Obligacje
Subfundusz zagraniczny
Brak ochrony kapitału
Wskaźnik ryzyka - 4
Waluta
Nieograniczony zysk

Polityka inwestycyjna

Subfundusz KBC Bonds Emerging Europe inwestuje głównie w obligacje emitowane przez rządy państw Europy Środkowo-Wschodniej lub obligacje nominowane w lokalnych walutach państw tego regionu. Gospodarki i rynki finansowe Europy Środkowo-Wschodniej są rozwinięte w mniejszym stopniu niż większość państw Europy Zachodniej. Z tego względu region ten uważa się za rynek wschodzący, z którym wiąże się ryzyko wyższe od średniego. Obligacje i instrumenty dłużne są emitowane przez rządy, instytucje o charakterze publicznym i ponadnarodowym oraz przedsiębiorstwa. Uwzględniane są wszystkie terminy zapadalności; średni termin zapadalności bazowych obligacji i instrumentów dłużnych jest modyfikowany zgodnie z oczekiwanymi zmianami wysokości stóp procentowych. Instrumenty te są nominowane w walutach lokalnych, a także w euro, funtach szterlingach, jenach japońskich, frankach szwajcarskich i dolarach amerykańskich. Waluty te mogą zyskać lub stracić na wartości wobec euro. Ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz może inwestować do 100% aktywów portfela w obligacje, które nie mają oceny inwestycyjnej.

W ramach subfunduszu dostępne są tytuły uczestnictwa o charakterze kapitałowym oraz o charakterze dywidendowym.

Profil ryzyka

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7): 4.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest pod poniższym linkiem: więcej informacji o profilach.

Informacje dodatkowe

Reklamacje należy kierować na adres PKO TFI SA, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: 
Procedura rozpatrywania reklamacji w PKO TFI S.A.

UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ciąży na uczestniku Funduszu

Przedstawiony materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne otwarte i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów.
Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie PKO TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.gammafundusze.pl Fundusze inwestujące część lub całość aktywów w akcje charakteryzują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz znacznymi wahaniami jednostek uczestnictwa w krótkim okresie. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zyski z inwestycji osiągane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Rozwiń więcej