Programy emerytalne

Co to jest IKE?

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to forma oszczędzania na przyszłą emeryturę w ramach III filaru systemu emerytalnego.

Aby gromadzić środki na IKE w ramach funduszu inwestycyjnego wystarczy otworzyć rejestr w funduszu i wpłacić minimum 100 zł. Kolejne wpłaty mogą wynosić 50 zł. Środki na IKE nie muszą być wpłacane regularnie. Co roku jednak Minister Pracy i Polityki Społecznej określa górny limit wpłat w ramach IKE, który jest równy trzykrotnej średniej krajowej pensji.

Inwestor ma możliwość wpłaty na IKE do subfunduszy GAMMA Parasol FIO

Podstawową zaletą oszczędzania w ramach IKE jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. „podatku Belki”, o ile osoba fizyczna posiada tylko jedno IKE w danym czasie oraz nie wycofa środków z IKE przed ustawowym możliwym terminem wypłaty.

Więcej o IKE

Co to jest PPE?

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to jedna z najkorzystniejszych form oszczędzania w ramach III filaru zreformowanego systemu emerytalnego, która umożliwia systematyczne gromadzenie pieniędzy na przyszłe świadczenie emerytalne zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

PPE tworzony jest w zakładzie pracy z inicjatywy Pracodawców, za zgodą Pracowników. Może do niego przystąpić każdy Pracownik zatrudniony w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Prawo do uczestnictwa w PPE przysługuje również osobom prowadzącym działalność gospodarczą, wspólnikom spółek cywilnych i spółek osobowych (odpowiadających bez ograniczeń), którzy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, jeżeli te osoby lub spółki prowadzą PPE dla swoich pracowników.

Wysokość składki podstawowej nie może przekroczyć 7% wynagrodzenia Uczestnika PPE. Uczestnik PPE może również, gromadzić oszczędności w ramach tzw. składki dodatkowej. Suma składek dodatkowych w ciągu 1 roku nie może przekroczyć trzykrotności kwoty odpowiadającej maksymalnej wysokości wpłaty na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE).

Pieniądze zgromadzone w PPE mogą być wypłacone w całości lub w ratach w chwili osiągnięcia 60 lat lub po ukończeniu 55 lat i jednoczesnym uzyskaniu uprawnień emerytalnych.

Więcej o PPE

Co to jest IKZE?

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego jest umową zawartą pomiędzy klientem a funduszem inwestycyjnym o prowadzenie takiego konta na podstawie zapisów ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Aby gromadzić środki na IKZE w ramach funduszu inwestycyjnego wystarczy otworzyć rejestr w funduszu i wpłacić minimum 100 zł. Kolejne wpłaty mogą wynosić 50 zł. Środki na IKZE nie muszą być wpłacane regularnie. Co roku jednak Minister Pracy i Polityki Społecznej określa górny limit wpłat w ramach IKZE, który nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni, nie więcej jednak niż 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Inwestor ma możliwość wpłaty na IKZE do subfunduszy GAMMA Parasol FIO:

Korzyści podatkowe z IKZE:

Środki wpłacone do IKZE w danym roku kalendarzowym można odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym dokumencie PIT. Poza tym od zysków osiągniętych na IKZE nie musimy płacić podatku od zysków kapitałowych, czyli podatku „Belki”. Natomiast w momencie kiedy będziemy wychodzili z IKZE (czy to w formie zwrotu, czy wypłaty) będziemy mieli obowiązek zaliczyć środki pochodzące z inwestycji w całości do dochodu osiągniętego w danym roku kalendarzowym i rozliczyć je na zasadach ogólnych według obowiązującej skali podatkowej.

więcej o IKZE