FAQ

Dlaczego warto oszczędzać w funduszach inwestycyjnych?

 • Możliwość uzyskania atrakcyjnych zysków - fundusze inwestycyjne należą do jednych z najbardziej zyskownych metod oszczędzania i lokowania pieniędzy, a także dają możliwość uzyskania wyższych zysków, niż na lokatach bankowych. Inwestor podejmując decyzję inwestycyjną powinien brać pod uwagę ryzyko związane z daną formą oszczędzania i indywidualną skłonność do ryzyka.
 • Szeroka i różnorodna oferta - bogata oferta funduszy skierowana jest zarówno do osób zorientowanych na duży zysk, akceptujących wysoki poziom ryzyka, a także dla klientów preferujących bezpieczne inwestycje.
 • Profesjonalne zarządzanie - środki wpłacane do funduszy są zarządzane przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiłkują się opiniami oraz analizami zespołu analityków, którzy na bieżąco śledzą sytuację na rynkach finansowych

Ile potrzeba pieniędzy, aby rozpocząć inwestowanie w funduszach?

W zależności od rodzaju funduszu minimalne wpłaty wyglądają następująco:

 • W przypadku Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (FIO) minimalna kwota wpłaty to przeważnie 500 zł, a kolejna może wynosić 100 zł.
 • Inwestując w subfundusze GAMMA Parasol Biznes SFIO minimalna pierwsza wpłata dla osób fizycznych to równowartość 40 tys Euro.

Horyzont inwestycyjny, czyli jak długo powinienem oszczędzać w funduszach inwestycyjnych typu otwartego?

Wybór produktu, w którym będziemy lokować nasze środki bardzo mocno uzależniony jest od tego jak długo zamierzamy oszczędzać.

Im dłuższy możliwy czas oszczędzania tym możemy zdecydować się na wybór produktu obarczonego nieco większym ryzykiem krótkookresowych wahań jego wartości, ale za to wyższą niż przeciętna potencjalną do uzyskania stopą zwrotu. W takim przypadku dobrą propozycją są fundusze z udziałem akcji – GAMMA Akcyjny, GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek i GAMMA Stabilny.

Jeżeli jednak nasz horyzont inwestycyjny jest krótki (nie dłuższy niż kilka lat), to powinniśmy zastanowić się nad funduszami GAMMA Papierów Dłużnych, GAMMA Obligacji Korporacyjnych lub GAMMA Pieniężny, który pod względem ryzyka inwestycyjnego oraz potencjalnych zysków zbliżony jest do lokat i depozytów bankowych.

Istotną zaletą inwestycji w fundusze inwestycyjne otwarte jest to, iż nie trzeba deklarować okresu inwestycji. W każdym momencie można wycofać się z inwestycji nie tracą ewentualnych zysków, co w porównaniu z lokatą bankową jest dodatkową zaletę.

Jaki poziom ryzyka inwestycyjnego możemy zaakceptować?

Jeżeli nie akceptujemy dużych krótkookresowych wahań wartości ulokowanego kapitału, które mogą spowodować nasze nerwowe reakcje, to powinniśmy nasz wybór ograniczyć do funduszy relatywnie bezpiecznych, takich jak GAMMA Pieniężny, GAMMA Papierów Dłużnych czy też GAMMA Obligacji Korporacyjnych. Zyski w takim przypadku nie będą ponadprzeciętne, ale mamy pewność, że realna wartość naszych oszczędności zostanie zachowana.

Jeżeli jednak akceptujemy wyższe ryzyko, oczekując w zamian wyższych zysków i nie będziemy podejmować emocjonalnych decyzji, możemy wybrać fundusze bardziej agresywne – GAMMA Akcyjny, GAMMA Akcji Małych i Srednich Spółek lub GAMMA Stabilny. Zyski mogą tutaj być bardzo duże, jednak należy liczyć się także z wyższym ryzykiem inwestycyjnym lub nawet stratą w krótszych okresach czasu.

Czy w trakcie inwestowania można zmienić strategię lub fundusz?

Każdy Inwestor może zmieniać i dobierać strategię inwestycyjną zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami dot. zysków oraz akceptowalnego poziomu ryzyka, a także w zależności od sytuacji rynkowej.

PKO TFI posiada w swojej ofercie tzw. fundusze parasolowe np. GAMMA Parasol FIO, w ramach którego możliwe są zamiany pomiędzy subfunduszami. Przy zamianie pobierana jest jedynie opłata wyrównawcza (w przypadku przejścia do bardziej dynamicznego subfunduszu), jednakże nie jest pobierany podatek od dochodów kapitałowych.

Kiedy jest najlepszy moment na rozpoczęcie inwestycji?

Najlepszy czas na inwestycje jest wtedy, gdy na rynku jest tanio, po to żeby z czasem można było sprzedać walory drogo. To prosta zasada rynku, lecz w praktyce bardzo trudna do realizacji, gdyż nigdy nie mamy pewności czy już osiągnęliśmy „dołek”. Dlatego najlepszą metodą jest uśrednianie ceny, czyli dokonywanie systematycznych wpłat do funduszy w określonych odstępach czasu.

Z naszej strony zachęcamy Inwestorów do systematycznego oszczędzania, a także zachęcamy, aby zakładali Programy Systematycznego Oszczędzania swoim dzieciom.

Jak wybrać właściwy fundusz?

W wyborze odpowiedniej inwestycji pomogą wyszkoleni specjaliści – Doradcy Dystrybutorów prowadzących sprzedaż funduszy GAMMA.

Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu Klienci dokonają właściwych i świadomych wyborów przy budowie swojego portfela inwestycyjnego.

Dlaczego warto zdywersyfikować portfel inwestycyjny?

Metodą na udaną inwestycję jest dywersyfikacja składników portfela inwestycyjnego, czyli ich zróżnicowanie. Nie powinno się inwestować całych oszczędności w jeden produkt. Nie chodzi tu o takie zróżnicowanie produktów, w którym mamy jedną klasę aktywów, np. lokaty w różnych bankach, lecz o podział środków między lokaty, fundusze obligacyjne, zrównoważony i akcyjne. Proporcje, w jakich dzielimy oszczędności powinny być dobierane indywidualnie, gdyż wpływ na to ma wiele czynników m.in. horyzont inwestycyjny, skłonność do ryzyka itp.

Jakie są koszty związane z oszczędzaniem w funduszach inwestycyjnych?

Inwestowanie w fundusze wiąże się z pewnymi kosztami. Należą do nich m.in.:

 1. opłata manipulacyjna, w tym:
  • opłata przy zakupie funduszu (pobierana zwykle w wyższej wysokości w przypadku funduszy bardziej dynamicznych
  • opłata za wyjście (niektóre fundusze pobierają opłaty również przy wyjściu z inwestycji),
 2. wynagrodzenie za zarządzanie – w przypadku funduszy otwartych koszt ten pobierany jest każdego dnia roboczego z aktywów funduszu i jest już uwzględniony w wycenie funduszu (w praktyce więc opłata ta pomniejsza wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa i nie jest „widoczna” dla Inwestora).

Wszelkie informacje dot. kosztów znajdują się w dokumentach funduszu,
Nie wszystkie fundusze mają jednakowy poziom opłat, niektóre zwolnione są np. z opłat za wejście.

Ponadto stawki opłat mogą być różne w zależności np.

 • od okresu subskrypcji w jakim zakupujemy certyfikaty inwestycyjne (w przypadku funduszy zamkniętych),
 • od rodzaju funduszu (fundusze dynamiczne charakteryzują się wyższym poziomem opłat)
 • od kwoty jaką Inwestor wpłaca.

Obniżona opłata za wejście może dotyczyć Klientów, którzy reinwestują swoje środki.

Jaka jest gwarancja, że moje środki nie przepadną?

PKO TFI działa zgodnie z prawem (Ustawa o funduszach inwestycyjnych) i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
Zgodnie z jej przepisami aktywa zebrane i zarządzane przez TFI są gromadzone na rejestrze aktywów prowadzonym przez depozytariusza, którym może być bank krajowy, polski oddział instytucji kredytowej lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Nie wchodzą one w skład majątku TFI i tym samym w razie jego upadłości nie wchodzą w skład masy upadłościowej pozostając w rejestrze aktywów funduszu prowadzonym przez depozytariusza. Ponadto, zgodnie z polskim prawem, majątek funduszu nie może wejść do masy upadłościowej depozytariusza.

Jak widać nie ma obawy, że inwestor poniesie stratę w związku z upadłością TFI lub likwidacją funduszu inwestycyjnego, gdyż jego środki nie wchodzą w skład masy upadłościowej Towarzystwa ani depozytariusza.

Ponadto, w Towarzystwie funkcjonuje system nadzoru wewnętrznego, do zadań którego należy m.in. nadzór nad prawidłowością działalności Towarzystwa i zarządzanych przez nie funduszy.