GAMMA TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres

Ważne: Z dniem 12.07.2017 r. subfundusz KBC Globalny Ochrony 90 Listopad został przekształcony w subfundusz KBC Obligacji Korporacyjnych Plus. Zmianie uległa między innymi polityka inwestycyjna.
Prezentowane dane zawierają historyczne wyceny/notowania sprzed przekształcenia subfunduszu.

stopa zwrotu
Okres
Stopa zwrotu (%)
1M
28.02.2018
+0.07
3M
28.12.2017
+0.16
6M
28.09.2017
+0.47
12M
28.03.2017
+2.47
24M
24.03.2016
+5.69
36M
28.03.2015
-
60M
28.03.2013
-
Obligacje
Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Wskaźnik ryzyka - 2
Waluta
Nieograniczony zysk

Polityka inwestycyjna

GAMMA Obligacji Korporacyjnych Plus inwestuje głównie w obligacje (skarbowe, korporacyjne i komunalne), instrumenty rynku pieniężnego i depozyty, które stanowią min. 60% wartości aktywów (max. 100%). Obligacje korporacyjne i komunalne mogą stanowić łącznie max. 90% wartości aktywów. Aktywa lokowane są przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności nie przekracza dwóch lat lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku.

Ryzyko kredytowe (obligacje przedsiębiorstw i gmin) jest minimalizowane poprzez staranny dobór papierów wartościowych emitowanych przez podmioty o najwyższej wiarygodności kredytowej oraz bieżący monitoring tego ryzyka w portfelu. W celu osiągania dodatkowych przychodów do 15% wartości aktywów mogą stanowić udziałowe papiery wartościowe, zwłaszcza akcje (głównie poprzez zajmowanie długich pozycji w kontraktach na WIG20 lub mWIG40). Lokaty te będą dokonywane wyłącznie w sytuacji dużego prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku z danej lokaty.Instrumenty pochodne będą wykorzystywane celem sprawnego zarządzania lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

Fundusz inwestuje w:

Obligacje (skarbowe, korporacyjne i komunalne), instrumenty rynku pieniężnego i depozyty
60% - 100%
Artur Ratyński
Zarządzający funduszem:
Artur Ratyński

Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez Komitet Inwestycyjny.

Profil inwestora

Do kogo skierowany jest Subfundusz:

Subfundusz stworzony został z myślą o inwestorach, którzy cenią sobie stabilność stóp zwrotu, a jednocześnie są zainteresowani czerpaniem zysków z rynku akcji w średnim terminie poprzez niewielką ekspozycję na ten rynek.

Profil ryzyka

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7): 2.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów.

Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest pod poniższym linkiem: więcej informacji o profilach

 

Wzorcowy portfel

Modelowa alokacja Subfunduszu w klasy aktywów inwestycyjnych to:

  •  95% (min. 60, a maks. 100% w obligacje skarbowe, korporacyjne i komunalne oraz instrumenty rynku pieniężnego  i depozyty),
  •  5% (min. 0, a maks. 15% w akcje i inne papiery udziałowe).

 

Informacje dodatkowe

Reklamacje należy kierować na adres GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: .

Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w GAMMA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pobierz procedurę:

Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. GAMMA TFI S.
A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w materiale. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jego zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym GAMMA Parasol FIO oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie GAMMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.gammafundusze.pl. W przypadku dystrybucji jednostek uczestnictwa za pośrednictwem innych podmiotów, informacje o opłatach manipulacyjnych znajdują się na stronach internetowych dystrybutorów. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywanych przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Celem Subfunduszu KBC Globalny Ochrony 90 Listopad jest zapewnienie uczestnikom największego możliwego zysku poprzez bezpośrednie lub pośrednie inwestycje w zbywalne papiery wartościowe. Subfundusz dąży do ustanowienia poziomu minimalnego wartości aktywów netto (90%) w każdą rocznicę Subfunduszu, która przypada ostatniego Dnia Roboczego listopada w Luksemburgu i Belgii, począwszy od listopada 2016 roku i nie uwzględnia pobranych opłat manipulacyjnych ani innych kosztów poniesionych przez Klienta związanych z uczestnictwem. Cel ten nie oznacza gwarancji zysku ani wartości aktywów netto, która może być niższa od określonego wyżej poziomu minimalnego. Subfundusz nie oferuje gwarancji zysku ani ochrony kapitału. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Rozwiń więcej
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie