GAMMA TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
stopa zwrotu
Okres
Stopa zwrotu (%)
1M
30.03.2018
+4.46
3M
29.12.2017
+1.94
6M
29.09.2017
-4.28
12M
28.04.2017
+0.86
24M
29.04.2016
+21.13
36M
30.04.2015
+13.54
60M
30.04.2013
-
Akcje
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Brak ochrony kapitału
Waluta
Nieograniczony zysk

Polityka inwestycyjna

 • Fundusz posiada jednoczesną ekspozycję na kilka sektorów/branż, które mają w danym okresie najlepsze perspektywy (modelowo dwa lub trzy sektory);
 • Decyzje dotyczące wyboru spółek i sektorów będą analizowane i aktualizowane na bieżąco;
 • Inwestycja daje ekspozycję zarówno na rynek polski jak i zagraniczny;
 • Fundusz inwestuje również w instrumenty pochodne, w celu usprawnienia zarządzania portfelem oraz zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Aktualny komentarz Zarządzającego

Fundusz inwestuje w:

Akcje spółek z wybranych sektorów (lub tytuły uczestnictwa funduszy sektorowych)
70% - 100%
Obligacje, instrumenty rynku pieniężnego lub depozyty
0% - 30%
Tomasz Kowalski
Zarządzający funduszem:
Tomasz Kowalski

Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez Komitet Inwestycyjny.

Profil ryzyka

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy ogólnemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie zawierającym Kluczowe Informacje (KID). Profil nie jest porównywalny z profilami funduszy otwartych z uwagi na inne metodyki wynikające z odrębnych przepisów.

Zalety inwestowania w fundusz

 • Cykliczność gospodarki  bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu;
 • Zespołowy system podejmowania strategicznych decyzji inwestycyjnych z wykorzystaniem doświadczenia głównego zarządzającego;
 • Dynamiczne podejście do zmieniającej się sytuacji rynkowej – bieżące dostosowanie struktury aktywów portfela;
 • Najlepsze spółki z najlepszych sektorów! Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach – modelowo dwie lub trzy branże, z możliwością ekspozycji na większą liczbę sektorów.

Informacje dodatkowe

 • Minimalny zapis: 10 certyfikatów danej serii
 • Czas trwania Funduszu: nieograniczony
 • Dzień Wyceny: każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca, z tym że możliwość pierwszego wykupu certyfikatów ostatniego roboczego dnia stycznia 2015 r., kolejne wykupy w odstępach kwartalnych z koniecznością zgłoszenia żądania wykupu w miesiącu poprzedzającym
 • Dzień Wykupu: każdy ostatni roboczy dzień stycznia, kwietnia, lipca i października, z tym że pierwszym Dniem Wykupu jest ostatni dzień roboczy stycznia 2015 r. Zgłoszenie żądania wykupu nie później niż na 10 dni roboczych przed Dniem Wykupu.
 • Opłata za zarządzanie: 3,5% rocznie
 • Opłata za umorzenie certyfikatów: brak

Reklamacje należy kierować na adres GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: 

Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w GAMMA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów

Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. GAMMA TFI S.
A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w materiale. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i wykupu przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat. Sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników ryzyka znajdują się w prospekcie emisyjnym Funduszu, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt emisyjny oraz informacje dotyczące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w siedzibie GAMMA TFI S.A., na stronach internetowych www.gammafundusze.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać także u dystrybutora. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Rozwiń więcej
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie