GAMMA TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Ład korporacyjny i Kodeks Etyki

Kodeks Etyki

Stosowanie zasad etyki i przejrzystości jest niezbędne w działalności instytucji finansowych takich jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych. W szczególności zasady te powinny zapewnić działanie towarzystwa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz w najlepiej pojętym interesie Klientów, którymi są uczestnicy funduszy inwestycyjnych, Klienci w zakresie zarządzania cudzym pakietem na zlecenie oraz wszelkie inne osoby zainteresowane usługami świadczonymi przez towarzystwo.

Zarząd GAMMA TFI S.A. w celu zapewnienia pełnego profesjonalizmu działania Towarzystwa na rynku finansowym, postanowił przyjąć i stosować Kodeks Etyki.

Postanowienia Kodeksu Etyki obrazują strategię Zarządu Towarzystwa, która zakłada m.in.:

 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz warunków wskazanych w uzyskanych zezwoleniach;
 • posiadanie zasobów oraz procedur niezbędnych do sprawnego wykonywania i monitorowania prowadzonej działalności oraz wykorzystywanie ich w dobrej wierze;
 • dążenie do jak najlepszego poznania potrzeb swoich klientów, w takim zakresie, w jakim może być to przydatne do dostosowania oferty, zakresu i poziomu świadczonych przez Towarzystwo usług do sytuacji klientów;
 • podejmowanie decyzji inwestycyjnych w najlepiej pojętym interesie Klientów;
 • zapobieganie występowaniu sytuacji konfliktu interesów;
 • przekazywanie do publicznej wiadomości wyłącznie rzetelnych informacji na temat Towarzystwa, zarządzanych funduszy inwestycyjnych oraz innych oferowanych produktów;
 • przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji oraz promowanie zasad uczciwości we wzajemnych relacjach na rynkach kapitałowych;
 • prowadzenie działalności w sposób rzetelny i z należytą starannością, dbając o to aby osoby działające w imieniu Towarzystwa posiadały odpowiednie kompetencje zawodowe i przyjmowały postawę etyczną;
 • dbałość o kształtowanie właściwych relacji z pracownikami i współpracownikami, zapewniając przy tym odpowiednie warunki wykonywania czynności przez pracowników Towarzystwa oraz osoby działające w jego imieniu;
 • ochronę danych osobowych Klientów;
 • dążenie do rozwiązywania wzajemnych sporów, pomiędzy Towarzystwem a innymi podmiotami działającymi na rynku finansowym, korzystając w miarę możliwości z mediacyjnych i polubownych form ich rozstrzygania;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych Towarzystwa i funduszy inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • dokonywanie wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych, jak również aktywów wchodzących w skład portfeli Klientów, z którymi Towarzystwo podpisało umowę o zarządzanie cudzym pakietem na zlecenie, w sposób rzetelny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Wszyscy pracownicy oraz Członkowie Zarządu GAMMA TFI S.A. są zobowiązani do przestrzegania postanowień Kodeksu etyki, który stanowi zbiór ogólnych zasad dotyczących działalności prowadzonej przez Towarzystwo.

Ład korporacyjny

Zarząd GAMMA TFI pragnie poinformować, o podjęciu przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą uchwał o wdrożeniu Zasad Ładu Korporacyjnego wydanych w dniu 22 lipca 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, tym samym Towarzystwo stosować będzie wspomniane Zasady począwszy od 1 stycznia 2015 r.

W dniu 10 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza GAMMA TFI S.A. dokonała oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego. W wyniku oceny stwierdzono, że wszystkie zasady mające zastosowanie w działalności Towarzystwa zostały wdrożone i obowiązywały w 2016 r. 

Procedura rozpatrywania reklamacji w GAMMA TFI S.A.

Procedura rozpatrywania reklamacji w GAMMA TFI S.A.

Opis Polityki Wynagrodzeń GAMMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Opis Polityki Wynagrodzeń GAMMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Polityka wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach spółek publicznych

Polityka wykonywania prawa głosu w GAMMA TFI S.A.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie