GAMMA TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
stopa zwrotu
Okres
Stopa zwrotu (%)
1M
17.04.2018
+1.99
3M
16.02.2018
+1.41
6M
17.11.2017
+1.48
12M
17.05.2017
+4.33
24M
17.05.2016
+9.35
36M
13.05.2015
-3.99
60M
17.05.2013
-
Subfundusz zagraniczny
Wskaźnik ryzyka - 5
Waluta
Nieograniczony zysk

Polityka inwestycyjna

Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień to Subfundusz zagranicznego funduszu otwartego o strategii typu CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance). Dąży on do wypracowania dodatniej stopy zwrotu oraz do ograniczenia ryzyka strat poprzez określenie minimalnej rocznej wartości docelowej (na poziomie 90% wartości aktywów netto) w każdą rocznicę funkcjonowania Subfunduszu.

Subfundusz jest zarządzany aktywnie przez KBC ASSET MANAGEMENT S.A. (7 dni w tygodniu przez 24 godziny) przy zastosowaniu modeli algorytmicznych. 
Inwestuje aktywa w fundusze pieniężne, obligacyjne i akcyjne (fundusz funduszy) zarządzane przez podmioty z Grupy KBC.
Rzeczywisty skład portfela Subfunduszu zależy od odległości bieżącej wartości tytułu uczestnictwa od poziomu „floor” (im większa jest ww. odległość tym większe zaangażowanie w fundusze akcyjne i odwrotnie) oraz od zmienności rynkowej.

Mechanizm działania

 • Okres trwania (nieograniczony) podzielony jest na roczne okresy.
 • Początkowa alokacja w akcje i obligacje porównywalna do klasycznego funduszu zrównoważonego.
 • Jeśli wartość tytułu uczestnictwa wzrasta i oddala się od poziomu „floor” Subfundusz automatycznie zwiększa swoje zaangażowanie w aktywa bardziej dynamiczne.
 • W odwrotnej sytuacji Subfundusz wyprzedaje aktywa dynamiczne, aby uchronić Inwestora przed dalszymi spadkami.

Ostatniego dnia roboczego sierpnia każdego roku (w Luksemburgu i Belgii):

 • Następuje dostosowanie portfela funduszu do alokacji modelowej, tj. struktury funduszu zrównoważonego:
 • 90% wartości tytułu uczestnictwa z tego dnia staje się nowym poziomem "floor"
 • Po pierwszym roku działalności wartość tytułu uczestnictwa Subfunduszu na 31.08.2015 r. wyniosła 95,73 PLN. Zgodnie z mechanizmem działania Subfunduszu ustanowiono nowy poziom "floor", który obecnie wynosi: 86,16 PLN (i stanowi 90% wartości t.u. 95,73 PLN). 
 • Po drugim roku działalności wartość tytułu uczestnictwa Subfunduszu na 31.08.2016 r. wyniosła 90,06 PLN. Zgodnie z mechanizmem działania Subfunduszu ustanowiono nowy poziom "floor", który obecnie wynosi: 81,05 PLN (i stanowi 90% wartości t.u. 90,06 PLN). 
 • Po trzecim roku działalności wartość tytułu uczestnictwa Subfunduszu na 31.08.2017 r. wyniosła 94,01 PLN. Zgodnie z mechanizmem działania Subfunduszu ustanowiono nowy poziom "floor", który obecnie wynosi: 84,61 PLN (i stanowi 90% wartości t.u. 94,01 PLN). 

Ważne: Ustalenie poziomu "floor" nie oznacza żadnej gwarancji zysku lub ochrony wartości aktywów netto, która może być niższa od określonego powyżej poziomu.

Profil inwestora

Produkt kierowany jest do Inwestorów, którzy oczekują:

 • nieograniczonego zysku - porównywalnego z zyskiem osiąganym przez fundusze mieszane otwarte
 • ekspozycji na rynki globalne
 • modelu zarządzania (7 dni w tygodniu/24h na dobę), którego celem jest utrzymanie minimalnego poziomu docelowego wartości aktywów netto (90%)
 • możliwości codziennego śledzenia wyników inwestycji
 • płynności inwestycji - możliwość dopłaty lub zakończenia inwestycji w dowolnym momencie po zakończeniu subskrypcji

Sprzedaż Subfunduszu prowadzi BNP Paribas Bank Polska.

Profil ryzyka

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów z dnia 02.10.2017 r.

Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest pod linkiem: więcej informacji o profilach.

Zalety inwestowania w fundusz

 • szansa na zysk porównywalny z osiąganym przez fundusze mieszane
 • ustanowienie 90% wartości aktywów netto w rocznicę funkcjonowania Subfunduszu jako cel inwestycyjny – Subfundusz nie gwarantuje realizacji tego celu
 • możliwość zakończenia inwestycji w dowolnym momencie
 • możliwość bieżącego śledzenia wyników inwestycji – wycena tytułów uczestnictwa każdego dnia roboczego w Luksemburgu i Belgii
 • minimalna kwota inwestycji już od 5 000 zł

Informacje dodatkowe

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYCENY: wycena każdego wspólnego dnia roboczego w Luksemburgu i w Belgii

KWOTA MINIMALNEJ WPŁATY: 5 000 PLN

KWOTA MINIMALNEJ WYPŁATY: brak limitu

WARTOŚĆ NOMINALNA TYTUŁU UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU: 100 PLN – po tej wycenie nabędą tytuły Klienci, którzy przystąpią w okresie subskrypcji i względem niej będzie określony poziom ochrony w pierwszym okresie rocznym

POZIOM „FLOOR” SUBFUNDUSZU:90%

ROCZNICA SUBFUNDUSZU: ostatni dzień roboczy sierpnia (wspólny dzień roboczy w Luksemburgu i w Belgii) każdego roku poczynając od 2015 r.

CZAS TRWANIA SUBFUNDUSZU: nieokreślony

PODATKI: obowiązek rozliczenia podatku dochodowego spoczywa na uczestniku Subfunduszu

Głównym celem Subfunduszu jest zapewnienie uczestnikom największego możliwego zysku poprzez bezpośrednie lub pośrednie inwestycje w zbywalne papiery wartościowe. Subfundusz dąży również do ustanowienia poziomu minimalnego wartości aktywów netto (90%) w każdą rocznicę Subfunduszu, która przypada ostatniego Dnia Roboczego sierpnia w Luksemburgu i Belgii, począwszy od sierpnia 2015 roku i nie uwzględnia pobranych opłat manipulacyjnych ani innych kosztów Klienta związanych z uczestnictwem. Cel ten nie oznacza gwarancji zysku lub wartości aktywów netto, która może być niższa od określonego wyżej poziomu minimalnego.
W związku z tym Subfundusz nie oferuje gwarancji zysku ani ochrony kapitału. Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty części kapitału. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień to Subfundusz Funduszu GLOBAL PARTNERS. GLOBAL PARTNERS to zagraniczna spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu, utworzona zgodnie z prawem luksemburskim. Spółka jest osobą prawną i jednocześnie Funduszem z wydzielonymi Subfunduszami obejmującymi różnego rodzaju Subfundusze o charakterze otwartym. Spółka podlega nadzorowi właściwego organu mającego siedzibę w Luksemburgu, tj. Commission de Surveillance du Secteur Financier. Przedstawiony materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. Nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, nie stanowi on pełnej informacji o funduszu inwestycyjnym ani nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. GAMMA TFI S.A.nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w materiale. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości tytułów uczestnictwa w momencie ich zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie Global Partners oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie GAMMA TFI S.A., oddziałach BNP Paribas Bank Polska SA oraz na stronie internetowej www.gammafundusze.pl. Wycenę tytułów uczestnictwa Subfunduszu można znaleźć na stronie www.gammafundusze.pl. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ciąży na uczestniku Funduszu.
Rozwiń więcej
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie