GAMMA TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
stopa zwrotu
Okres
Stopa zwrotu (%)
1M
16.01.2018
-3.51
3M
16.11.2017
+0.10
6M
16.08.2017
+2.34
12M
28.02.2017
+2.40
24M
16.02.2016
+4.07
36M
28.02.2015
-
60M
28.02.2013
-
Fundusz strukturyzowany
Subfundusz zagraniczny
95% ochrony kapitału
Wskaźnik ryzyka - 2
Waluta

Polityka inwestycyjna

Głównym celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiągnięcie zysku, który będzie równy średniej arytmetycznej zmian wartości akcji 30 spółek w okresie inwestycji i może wynieść nawet 18 proc. (zysk podlega opodatkowaniu z tytułu podatku od zysków kapitałowych). Drugi cel inwestycyjny to ochrona 95 proc. kapitału na dzień zapadalności (31.05.2018 r). 

Spółki, których akcje wchodzą w skład koszyka subfunduszu pochodzą z najbardziej uprzemysłowionej i rozwijającej się część Azji (z Chin, Hong Kongu i Japonii). Są znane na całym świecie jak m.in. Toyota, Toshiba, Panasonic, Nissan, Lenovo, Komatsu, Honda, China Mobile, Canon.

KALKULACJA ZYSKU

 1. Zysk zależy od zmiany wartości koszyka 30 spółek.
 2. Wartości początkowe każdej spółki zostaną określone jako średnie arytmetyczne kursów zamknięcia z pięciu kolejnych sesji giełdowych, począwszy od 10 listopada 2015 r.
 3. Wartości końcowe każdej spółki zostaną określone jako średnie arytmetyczne kursów zamknięcia sesji giełdowych z ostatnich dni lutego, marca i kwietnia 2018 r.
 4. Na podstawie wartości początkowej i końcowej każdej spółki zostanie określona zmiana wartości cen akcji każdej spółki z koszyka. W przypadku gdy zmiana będzie wyższa niż 18%, zmiana wartości danej spółki przyjmie wartość 18%. Ujemna zmiana cen akcji spółki przyjmowana jest w rzeczywistej wartości.
 5. Zysk inwestora będzie równy zmianie wartości koszyka akcji, czyli średniej arytmetycznej zmian cen akcji spółek z koszyka. Jego maksymalna wysokość to 18%.

Profil inwestora

Produkt kierowany jest do Inwestorów, którzy oczekują:

 • ograniczenia ryzyka poprzez stosowną strategię inwestycyjną
 • niewygórowanych opłat manipulacyjnych
 • płynności – możliwości zakończenia inwestycji przed dniem zapadalności
 • poszukują inwestycji opartej o akcje spółek notowanych na zagranicznych giełdach

Sprzedaż Subfunduszu prowadzi BGŻ BNP Paribas SA.

Profil ryzyka

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów z dnia 25.07.2016 r. W przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych przez spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta. Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest pod poniższym linkiem:
więcej informacji o profilach.
Zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta stosowane przez dystrybutorów spoza Grupy KBC, mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.

Zalety inwestowania w fundusz

 • Szansa na wysoki zysk – nawet do 18% dla każdej spółki z koszyka w okresie inwestycji
 • Silne zdywersyfikowanie spółek
 • 2,5-roczny okres inwestycji
 • Ochrona 95% kapitału w dniu zapadalności
 • Regularne wyceny – 2 razy w miesiącu
 • Możliwość zakończenia inwestycji przed terminem zapadalności oraz nabycia tytułów uczestnictwa poza okresem subskrypcji po bieżącej wycenie za dodatkową opłatą

Informacje dodatkowe

 • Minimalna kwota inwestycji: 5 000 zł
 • Czas trwania inwestycji: ok. 2,5 roku
 • Dni wyceny/wykupu: 16 (lub najbliższy, poprzedzający dzień roboczy, jeśli dzień ten jest dniem wolnym od pracy w Luksemburgu) i ostatni dzień roboczy miesiąca
 • Pierwszy dzień wyceny: 16 listopad 2015 r.
 • Dzień zapadalności Subfunduszu: 31 maj 2018 r.
 • Ochrona kapitału: 95% w Dniu Zapadalności
Ochrona 95% kapitału na zakończenie inwestycji (bez uwzględniania opłat wymienionych w tabeli opłat) dotyczy wyłącznie tytułów uczestnictwa nabytych w okresie subskrypcji i umorzonych w Dniu Zapadalności Subfunduszu (31.05.2018).
Wskazany potencjalny do osiągnięcia zysk wynika z formuły wypłaty zysku strategii inwestycyjnej subfunduszu. Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części kapitału. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. PL KBC Point Capped 5 to Subfundusz Funduszu GLOBAL PARTNERS. GLOBAL PARTNERS to zagraniczna spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu, utworzona zgodnie z prawem luksemburskim. Spółka jest osobą prawną i jednocześnie Funduszem z wydzielonymi Subfunduszami obejmującymi różnego rodzaju Subfundusze o charakterze otwartym. Spółka podlega nadzorowi właściwego organu mającego siedzibę w Luksemburgu, tj. Commission de Surveillance du Secteur Financier. Przedstawiony materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. Nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, nie stanowi on pełnej informacji o funduszu inwestycyjnym ani nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. GAMMA TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w materiale. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości tytułów uczestnictwa w momencie ich zbycia i odkupienia przez subfundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie Global Partners oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują sie w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie GAMMA TFI S.A., oddziałach BGŻ BNP Paribas Bank Polska SA oraz na stronie internetowej www.gammafundusze.pl. Wycenę tytułów uczestnictwa Funduszu można znaleźć na stronie www.gammafundusze.pl. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ciąży na uczestniku Funduszu. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Rozwiń więcej
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie