GAMMA TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
stopa zwrotu
Okres
Stopa zwrotu (%)
1M
19.02.2018
-2.13
3M
19.12.2017
-1.33
6M
19.09.2017
-2.75
12M
17.03.2017
-3.00
24M
18.03.2016
-6.11
36M
19.03.2015
-9.56
60M
19.03.2013
-2.23
Obligacje
Subfundusz zagraniczny
Brak ochrony kapitału
Wskaźnik ryzyka - 4
Waluta
Nieograniczony zysk

Polityka inwestycyjna

Subfundusz KBC Bonds Emerging Europe inwestuje głównie w obligacje emitowane przez rządy państw Europy Środkowo-Wschodniej lub obligacje nominowane w lokalnych walutach państw tego regionu. Gospodarki i rynki finansowe Europy Środkowo-Wschodniej są rozwinięte w mniejszym stopniu niż większość państw Europy Zachodniej. Z tego względu region ten uważa się za rynek wschodzący, z którym wiąże się ryzyko wyższe od średniego. Obligacje i instrumenty dłużne są emitowane przez rządy, instytucje o charakterze publicznym i ponadnarodowym oraz przedsiębiorstwa. Uwzględniane są wszystkie terminy zapadalności; średni termin zapadalności bazowych obligacji i instrumentów dłużnych jest modyfikowany zgodnie z oczekiwanymi zmianami wysokości stóp procentowych. Instrumenty te są nominowane w walutach lokalnych, a także w euro, funtach szterlingach, jenach japońskich, frankach szwajcarskich i dolarach amerykańskich. Waluty te mogą zyskać lub stracić na wartości wobec euro. Ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz może inwestować do 100% aktywów portfela w obligacje, które nie mają oceny inwestycyjnej.

W ramach subfunduszu dostępne są tytuły uczestnictwa o charakterze kapitałowym oraz o charakterze dywidendowym.
Wpłat można dokonywać w Euro.

 

Profil ryzyka

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7): 4.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów. W przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych przez spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta. Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest pod poniższym linkiem: więcej informacji o profilach.
Zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta stosowane przez dystrybutorów spoza Grupy KBC, mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.

Informacje dodatkowe

Reklamacje należy kierować na adres przedstawiciela KBC Bonds: GAMMA TFI S.A. ul. Chmielna 85/87, 00 - 805 Warszawa lub mailowo na adres: .
Procedura rozpatrywania reklamacji w GAMMA TFI S.A.

Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w GAMMA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pobierz procedurę:

UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ciąży na uczestniku Funduszu

Informacje na temat polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka związanych z inwestycją w subfundusz, ochroną kapitału znajdują się w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów dostępnym na stronie internetowej GAMMA TFI SA, w siedzibie GAMMA TFI S.A. oraz placówkach dystrybutorów przyjmujących zlecenia a także na ich stronach internetowych.
Ostatnie opublikowane ceny tytułów uczestnictwa subfunduszy, sprawozdania finansowe oraz informacje o opłatach manipulacyjnych są dostępne na stronie www.gammafundusze.pl. Subfundusze KBC BONDS mogą inwestować do 100% swoich aktywów w instrumenty finansowe emitowane lub gwarantowane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD, organizacje międzynarodowe o charakterze publicznym, do których należy co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej. Inwestycja w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Przed zainwestowaniem prosimy o uważne przeczytanie Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ciąży na uczestniku Funduszu. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie GAMMA TFI S.A.oraz w placówkach dystrybutorów przyjmujących zlecenia lub pod numerem infolinii: 0 801 100 834. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Rozwiń więcej
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie