GAMMA TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres

Ważne: Z dniem 10.01.2017 r. subfundusz KBC Zmiennej Alokacji został przekształcony w subfundusz KBC Globalny Obligacyjny. Zmianie uległa między innymi polityka inwestycyjna.
Prezentowane dane zawierają historyczne wyceny/notowania sprzed przekształcenia subfunduszu.

stopa zwrotu
Okres
Stopa zwrotu (%)
1M
20.04.2018
+2.43
3M
21.02.2018
+1.79
6M
21.11.2017
-3.14
12M
19.05.2017
-6.75
24M
20.05.2016
-4.06
36M
21.05.2015
-18.32
60M
21.05.2013
-11.43
Obligacje
Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Wskaźnik ryzyka - 4
Waluta
Nieograniczony zysk

Polityka inwestycyjna

GAMMA Globalny Obligacyjny powstał w wyniku zmiany polityki inwestycyjnej GAMMA Zmiennej Alokacji. Jest jednym z 10 subfunduszy należących do GAMMA Parasol FIO. Subfundusz lokuje do 100% wartości aktywów w obligacje oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują do 100% aktywów w obligacje. Aktywa GAMMA Globalny Obligacyjny inwestowane są zarówno w fundusze obligacji skarbowych jak i obligacji korporacyjnych. Ww. fundusze dokonują swoich inwestycji na rynkach rozwiniętych (m.in. Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, Japonia) oraz na rynkach rozwijających się (np. Brazylia, Meksyk, Turcja). Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w każdym dniu wyceny. Subfundusz nie stosuje wzorca (benchmarku) stanowiącego odniesienie dla oceny realizacji celu inwestycyjnego, a w szczególności uzyskanej stopy zwrotu z inwestycji. Zyski z inwestycji Subfunduszu np. dywidendy są ponownie inwestowane. Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub sprawnego zarządzania portfelem.

Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez Komitet Inwestycyjny.

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • którzy nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje,
  • chcą lokować nadwyżki finansowe w zagraniczne dłużne instrumenty korporacyjne oraz skarbowe,
  • doceniają doświadczenie i profesjonalizm zarządzania.

Profil ryzyka

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7): 4.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów.

Fundusz w dniu 10.01.2017 r. zmienił politykę inwestycyjną i w związku z tym nie posiada historii wycen jednostek uczestnictwa odpowiadającej nowej polityce inwestycyjnej, dlatego do obliczenia wskaźnika zysku do ryzyka użyto historycznych stóp zwrotu reprezentatywnego portfela modelowego.

Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest pod poniższym linkiem: więcej informacji o profilach.

Informacje dodatkowe

Reklamacje należy kierować na adres GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: .
Procedura rozpatrywania reklamacji w GAMMA TFI S.A.

Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w GAMMA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pobierz procedurę:

Przedstawiony materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne otwarte i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów.
Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie GAMMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.gammafundusze.pl Fundusze inwestujące część lub całość aktywów w akcje charakteryzują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz znacznymi wahaniami jednostek uczestnictwa w krótkim okresie. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zyski z inwestycji osiągane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Rozwiń więcej
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie