GAMMA TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
stopa zwrotu
Okres
Stopa zwrotu (%)
1M
20.04.2018
+0.23
3M
21.02.2018
+0.17
6M
21.11.2017
+0.73
12M
19.05.2017
-0.15
24M
20.05.2016
-0.29
36M
21.05.2015
+0.46
60M
21.05.2013
+9.35
Obligacje
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Wskaźnik ryzyka - 3
Waluta
Nieograniczony zysk

Polityka inwestycyjna

DELTA to subfundusz skarbowy, inwestujący przede wszystkim w papiery skarbowe i papiery gwarantowane przez Skarb Państwa. W portfelu mogą znaleźć się także dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez rządy i banki centralne państw innych niż Rzeczpospolita Polska, z tym że ich udział nie może przekraczać 40% wartości aktywów netto. Duration portfela to 3 lata +/- 2,5 roku. Celem zarządzających jest uzyskiwanie rentowności z subfunduszu powyżej benchmarku.

PRZYKŁADOWA STRUKTURA PORTFELA:

Obligacje skarbowe (w tym obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa)
80%
Obligacje komunalne
20%
Zarządzający funduszem:
Grzegorz Jałtuszyk

Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez Komitet Inwestycyjny.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest głównie do Klientów oczekujących wyższych stóp zwrotu niż na produktach rynku pieniężnego, akceptujących ryzyko papierów skarbowych.

Profil ryzyka

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7): 3.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów.

Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest pod linkiem: więcej informacji o profilach.

Wzorcowy portfel

Benchmark DELTA to:

ważona średnia procentowych zmian:

  • indeksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych stałoprocentowych o zapadalności powyżej 1 roku - publikowanego przez serwis informacyjny Bloomberg (waga 0,7);
  • indeksu WIBID 3 – miesięcznego (waga 0,3) pomniejszona o przypadające na dany okres koszty stałe Funduszu, (w tym opłata za zarządzanie Funduszem).

Zalety inwestowania w fundusz

  • brak ryzyka kredytowego emitentów nieskarbowych,
  • codzienna wycena jednostek uczestnictwa,
  • dogodność dla Klienta – inwestycja przez wpłatę na rachunek,
  • duration portfela to 3 lata +/- 2,5 roku.

Informacje dodatkowe

Reklamacje należy kierować na adres GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: .
Procedura rozpatrywania reklamacji w GAMMA TFI S.A.

Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w GAMMA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pobierz procedurę:

Przedstawiony materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne otwarte i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów.
Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie GAMMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.gammafundusze.pl Fundusze inwestujące część lub całość aktywów w akcje charakteryzują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz znacznymi wahaniami jednostek uczestnictwa w krótkim okresie. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zyski z inwestycji osiągane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Rozwiń więcej
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie