GAMMA TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Programy oszczędnościowe

Co to jest PSO (Program Systematycznego Oszczędzania)?

Program Systematycznego Oszczędzania (PSO) to bardzo dogodna forma oszczędzania, stworzona z myślą o osobach, które chcą inwestować regularnie małe kwoty pieniędzy. Klient może wpłacać środki w ramach PSO do 10 subfunduszy inwestycyjnych zarządzanych przez GAMMA TFI, o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej (od funduszy akcyjnych, przez zrównoważone po fundusze obligacyjne i rynku pieniężnego).

Rodzice mogą założyć dziecku program oszczędnościowy tuż po urodzeniu i wpłacać na niego pieniądze na udany start życiowy i przyszłą edukację.

Więcej o PSO

Jakie korzyści związane są z PSO?

Z programem związanych jest wiele korzyści, między innymi:

  • Masz do wyboru kilka strategii inwestycyjnych (pieniężną, obligacyjną, stabilną, zrównoważoną, akcyjną);
  • Jednorazowa wpłata do funduszu to tylko 50 zł (należy wpłacić do funduszu minimum 300 zł w 6-miesięcznym okresie rozliczeniowym (styczeń-czerwiec, lipiec-grudzień);
  • Nie deklarujesz jak długo chcesz oszczędzać;
  • Z każdym rokiem oszczędzania inwestor może uzyskać zniżkę w opłatach manipulacyjnych, zaś już po 5 latach regularnego oszczędzania klient zostanie całkowicie z nich zwolniony.
  • Uśredniasz cenę zakupu jednostki uczestnictwa, a więc unikasz wejścia „na górce”
  • Możesz otworzyć PSO na dziecko (opiekun prawny ma możliwość otwarcia PSO na małoletniego)

Więcej o PSO

Co to jest IKE?

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to forma oszczędzania na przyszłą emeryturę w ramach III filaru systemu emerytalnego.

Aby gromadzić środki na IKE w ramach funduszu inwestycyjnego wystarczy otworzyć rejestr w funduszu i wpłacić minimum 100 zł. Kolejne wpłaty mogą wynosić 50 zł. Środki na IKE nie muszą być wpłacane regularnie. Co roku jednak Minister Pracy i Polityki Społecznej określa górny limit wpłat w ramach IKE, który jest równy trzykrotnej średniej krajowej pensji.

Inwestor ma możliwość wpłaty na IKE do 10 subfunduszy inwestycyjnych

Podstawową zaletą oszczędzania w ramach IKE jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. „podatku belki”, o ile osoba fizyczna posiada tylko jedno IKE w danym czasie oraz nie wycofa środków z IKE przed ustawowym możliwym terminem wypłaty.

Więcej o IKE

Co to jest PPE?

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to jedna z najkorzystniejszych form oszczędzania w ramach III filaru zreformowanego systemu emerytalnego, która umożliwia systematyczne gromadzenie pieniędzy na przyszłe świadczenie emerytalne zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

PPE tworzony jest w zakładzie pracy z inicjatywy Pracodawców, za zgodą Pracowników. Może do niego przystąpić każdy Pracownik zatrudniony w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Prawo do uczestnictwa w PPE przysługuje również osobom prowadzącym działalność gospodarczą, wspólnikom spółek cywilnych i spółek osobowych (odpowiadających bez ograniczeń), którzy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, jeżeli te osoby lub spółki prowadzą PPE dla swoich pracowników.

Wysokość składki podstawowej nie może przekroczyć 7% wynagrodzenia Uczestnika PPE. Uczestnik PPE może również, gromadzić oszczędności w ramach tzw. składki dodatkowej. Suma składek dodatkowych w ciągu 1 roku nie może przekroczyć trzykrotności kwoty odpowiadającej maksymalnej wysokości wpłaty na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE).

Pieniądze zgromadzone w PPE mogą być wypłacone w całości lub w ratach w chwili osiągnięcia 60 lat lub po ukończeniu 55 lat i jednoczesnym uzyskaniu uprawnień emerytalnych.

Więcej o PPE

Co to jest IKZE?

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego jest umową zawartą pomiędzy klientem a funduszem inwestycyjnym o prowadzenie takiego konta na podstawie zapisów ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Aby gromadzić środki na IKZE w ramach funduszu inwestycyjnego wystarczy otworzyć rejestr w funduszu i wpłacić minimum 100 zł. Kolejne wpłaty mogą wynosić 50 zł. Środki na IKZE nie muszą być wpłacane regularnie. Co roku jednak Minister Pracy i Polityki Społecznej określa górny limit wpłat w ramach IKZE, który nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni, nie więcej jednak niż 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Inwestor ma możliwość wpłaty na IKE do 10 subfunduszy inwestycyjnych:

Korzyści podatkowe z IKZE:

Środki wpłacone do IKZE w danym roku kalendarzowym można odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym dokumencie PIT. Poza tym od zysków osiągniętych na IKZE nie musimy płacić podatku od zysków kapitałowych, czyli podatku „Belki”. Natomiast w momencie kiedy będziemy wychodzili z IKZE (czy to w formie zwrotu, czy wypłaty) będziemy mieli obowiązek zaliczyć środki pochodzące z inwestycji w całości do dochodu osiągniętego w danym roku kalendarzowym i rozliczyć je na zasadach ogólnych według obowiązującej skali podatkowej.

więcej o IKZE

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie