W tej części poznasz kolejne ryzyka z jakimi może wiązać się inwestowanie w fundusze inwestycyjne oraz co robią zarządzający, aby ich wpływ na inwestycję był jak najmniejszy.

Ryzyko płynności

Mamy z nim do czynienia wówczas, gdy nie jesteśmy w stanie sprzedać danego instrumentu w zakładanym momencie lub w pożądanej ilości bez wpływu na cenę tego instrumentu. Szczególnie narażone na ryzyko płynności są nienotowane instrumenty dłużne.

Jak je minimalizować?

Zarządzający może minimalizować to ryzyko kupując do funduszu papiery wartościowe na dużych rynkach oraz cechujące się dużą emisją (im większa tym łatwiej znaleźć nabywcę). Ponadto powinien wybierać do portfela instrumenty spółek w dobrej sytuacji finansowej, gdyż łatwiej je później sprzedać.

Ryzyko walutowe

Występuje ono w tych funduszach, które inwestują pieniądze w aktywa w zagranicznych walutach. Często ryzyko to jest nazywane mieczem obosiecznym, gdyż znacznie może zwiększyć nasze zyski, ale i pogłębić straty. Przykładowo, gdyby kurs akcji pewnej spółki denominowany w euro wzrósł o 2 proc. i dodatkowo w tym samym czasie złoty osłabiłby się względem euro (kurs euro wyrażony w złotych wzrósłby) o 2 proc., to nasz sumaryczny zysk na tych akcjach wyniósłby nieco ponad 4 proc. Analogicznie gdyby kurs akcji w euro spadł o 3 proc., a złoty umocnił się względem euro o 2 proc., stracilibyśmy na tych akcjach około 5 proc.

Jak je minimalizować?

W celu zabezpieczenia się przed tym ryzykiem, zarządzający może zawrzeć specjalne umowy (tak zwane kontrakty terminowe) sprawiające, iż aktywa funduszu denominowane w walutach obcych są niewrażliwe na zmiany kursu walutowego.

 

Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków

Wynika ono ze zbyt małej dywersyfikacji (podziału) aktywów wchodzących w skład funduszu. Gdy dany instrument finansowy lub grupa instrumentów stanowi zbyt duży udział w portfelu, wówczas cena jednostki uczestnictwa funduszu jest w dużym stopniu narażona na zmiany pod wpływem zmian tych instrumentów. Ryzyko to jest szczególnie obecne w funduszach inwestycyjnych, których polityka inwestycyjna zakłada inwestycje na wybranych rynkach (np. japońskim, chińskim, tureckim), w wybrane sektory (np. IT, medycyna, motoryzacja), związane z określonymi surowcami (np. złoto, ropa) lub w wybrane rodzaje spółek (np. małe i średnie, wypłacające dywidendę).

Jak je minimalizować?

Ryzyko to jest ograniczane przez limity ustawowe oraz statutowe określające maksymalne zaangażowanie w papiery wartościowe jednego podmiotu. Zgodnie z prawem zarządzający jest z zobowiązany do przestrzegania wspomnianych limitów.

 

Pamiętaj!

Wymienione i opisane powyżej ryzyka nie są wszystkimi, na które możesz się natknąć inwestując w fundusze inwestycyjne. Jednak mając je na uwadze łatwiej Ci będzie wybrać odpowiedni fundusz. Pełna lista ryzyk na jakie narażony jest dany fundusz znajduje się w prospekcie danego funduszu.

 

Koniecznie przeczytaj cz.1/2 tego artykułu!

 

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy