Część uczestników funduszy inwestycyjnych otrzymała list zawierający oświadczenie o statusie FATCA. Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać do Towarzystwa w załączonej kopercie zwrotnej.

KOGO DOTYCZY?

Sprawa dotyczy wszystkich klientów, którzy otworzyli rejestr w funduszach zarządzanych przez Towarzystwo w okresie pomiędzy 1 lipca 2014 r. a 1 grudnia 2015 r. Należy zaznaczyć, że obowiązek wypełnienia stosownego oświadczenia dotyczy nie tylko klientów funduszy inwestycyjnych – inne instytucje finansowe zwrócą się również do klientów z taką prośbą, tak więc duża grupa osób może zetknąć się z koniecznością wypełnienia stosownego oświadczenia.

Z CZEGO WYNIKA?

Wynika to z obowiązku nałożonego na instytucje finansowe przez ustawę regulującą FATCA (Dz.U. z 2015 r., poz. 1712), która weszła w życie z dniem 1 grudnia 2015 r. Nowe przepisy nakładają na instytucje finansowe obowiązek identyfikowania amerykańskich rachunków raportowanych (którymi są m.in. rejestry uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, których posiadaczami są osoby amerykańskie). W związku z tym Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych bądź dystrybutorzy, za których pośrednictwem nabywane są jednostki uczestnictwa, są zobowiązani m.in. do identyfikacji klientów pod kątem posiadania statusu amerykańskiego podatnika dla celów FATCA oraz do raportowania takich danych do właściwych organów skarbowych.

KIEDY ODESŁAĆ?

Otrzymane oświadczenie zawiera kilka pytań, na które należy odpowiedzieć tak aby określić bądź nie status podatnika amerykańskiego. Nie powinno to zająć wiele czasu, a pytania nie są skomplikowane. Jeszcze raz należy podkreślić, że nowe przepisy nakładają obowiązek przekazania takiego oświadczenia przez uczestnika funduszy, wobec czego bardzo zachęcamy do jego niezwłocznego odesłania i nie pozostawiania sprawy bez odpowiedzi. W przypadku nieuzyskania takiego oświadczenia do dnia 1 grudnia 2016 r. Towarzystwo będzie zobowiązane do zablokowania rejestru danego uczestnika w terminie 3 dni roboczych, gdyż za niedokonanie blokady ustawodawca przewidział kary pieniężne.

 

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy